Provinciale CO2 uitstoot in kaart

De provincie Noord-Holland gaat haar energiebeleid en het eigen energieverbruik doorvertalen in CO2 uitstoot. Dat is maandag, met steun van de VVD, door Provinciale Staten besloten.

© Provincie Noord-Holland, ...

Daarmee geeft de provincie invulling aan een wens uit het VVD verkiezingsprogramma om milieu en duurzaamheidsaspecten, inclusief hun effecten, mee te nemen in de beleidsontwikkeling van de provincie. 


“Meten is weten. Omdat met het klimaatakkoord van Parijs Nederland zich heeft gecommitteerd aan stevige duurzaamheidsdoelstellingen is het goed dat we ook in Noord-Holland het energiebeleid doorvertalen in CO2 uitstoot. Dat maakt het makkelijker om effectieve keuzen te maken die de doelen uit dat akkoord dichterbij brengen. Om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn zullen we in Noord-Holland flink aan de bak moeten. Vooral met energiebesparing en innovatie. Daar is de grootste winst te halen.” aldus vicefractievoorzitter Marco Wiesehahn. 


De provincie Noord-Holland vertaalt het energiebeleid in CO2 uitstoot in de Staat van de transitie, de routeplanner naar een energieneutraal Noord-Holland in 2050 en de uitstoot van de eigen organisatie. De provincie zet primair in op energiebesparing en de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen om de CO2 uitstoot in de provincie terug te dringen.


Marco Wiesehahn

Woordvoerder economie, energie & cultuur