Agrarisch Natuurbeheer in het NNN

Voor ik u wat meer vertel over Agrarisch Natuurbeheer in het Natuurnetwerk Nederland is het wellicht handig even wat uitleg te geven over het ontstaan ervan.


Wat is EHS en NNN?
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is niet écht stopgezet onder Bleeker in het eerste kabinet Rutte (2010), de Rijkstaken op het gebied van natuur zijn overgegaan naar de provincies. De naam is toen veranderd van EHS naar NatuurNetwerk Nederland (NNN). In het Natuurpact (2013) hebben Rijk en provincies hun ambities voor natuur in Nederland vastgelegd tot en met 2027.

Noord-Holland doet het anders
Noord-Holland heeft besloten de complete taakstelling van het EHS (inclusief agrarisch natuurbeheer) over te nemen. Andere provincies hebben de hectaretaakstelling voor agrarisch natuurbeheer (deels) laten vervallen. In het NNN is het ‘nee-tenzij’-regime van kracht. De provincie beschermt dieren en planten tegen ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen, verbindt natuurgebieden en creëert en verwerft nieuwe natuurgebieden (250 HA per jaar). Daarnaast maakt de provincie natuurgebieden toegankelijk voor publiek én versterkt de recreatiemogelijkheden. Met als doel meer dieren én planten én een aantrekkelijker woon- en vestigingsklimaat.

Europees en landelijk kader
Europese verdragen en richtlijnen vormen het kader voor het beleid op het gebied van natuur, biodiversiteit en milieu. Het ministerie van Economische Zaken streeft naar “natuurinclusieve landbouw”: achteruitgang in biodiversiteit in het agrarisch gebied moet hiermee gestopt worden.

Subsidies en certificaten
De provincie verstrekt subsidie voor natuur- en landschapsbeheer. Certificering is een voorwaarde om voor beheersubsidie in aanmerking te komen, onder het motto: geborgd vertrouwen. De subsidie voor agrarisch natuurbeheer wordt voor 50% gefinancierd uit het Nationaal Programma voor Plattelandsontwikkeling (Pop).

Einde voor agrarisch natuurbeheer?
Gedeputeerde Staten hebben (in 2014) besloten met ingang van het Natuurbeheerplan 2022 niet langer agrarisch natuurbeheer binnen het NNN te subsidiëren. Veel boeren in Noord-Holland lopen er nu tegenaan dat ze voor hun werk aan de natuur op hun bedrijf binnen het Nationaal Natuur Netwerk na 2021 geen compensatie meer krijgen van de provincie. Samen met CDA en D’66 is de VVD bezig de consequenties van dit besluit in beeld te krijgen. Inmiddels heb ik diverse werkbezoeken gebracht aan agrariërs (oa. op Texel, in de Ronde Venen en in de Eilandspolder) die generaties lang de grond natuurvriendelijk beheren (op eigen of gepachte grond) en hierdoor in de problemen komen.

Tegengeluiden
De agrarische Natuurvereniging  Water, Land en Dijken en LTO hebben over deze problematiek én mogelijke oplossingen het rapport “Agrarisch natuurbeheer in het Noord-Hollands Natuurnetwerk” geschreven. Zij tonen aan dat bij Agrarisch Natuurbeheer juist voor weidevogels goede resultaten zijn bereikt en vrezen voor verruiging.

Besluit op 6 november
Op 12 oktober is door de provincie een Expertmeeting over dit onderwerp georganiseerd ter voorbereiding op het Natuurbeheerplan 2018 dat op 6 november in Provinciale Staten wordt behandeld. De VVD gaat op zoek naar de ruimte die er is om dit te kunnen voortzetten. Ondernemerschap en natuur kunnen elkaar versterken: agrarisch natuurbeheer binnen NNN is hier een voorbeeld van!

Andrea van Langen-Visbeek
Woordvoerder natuur & landbouw