Algemene Ledenvergadering VVD Noord-Holland

Geachte leden van de Regio Noord-Holland,

Op woensdag 18 april aanstaande vindt er de Algemene Leden Vergadering van de Regio Noord-Holland vanaf 19.30 uur plaats in partycentrum Concordia aan de Koemarkt 45 in Purmerend. Deze ALV is ALV1 in het kader van de kandidaatstellingsprocedure voor de provinciale staten en waterschapsverkiezingen in 2019.

Deze vergadering bestaat uit drie delen: Algemene Leden Vergadering Regio Noord-Holland, Algemene Leden Vergadering voor het waterschap Amstel Gooi en Vechtstreek en Algemene Leden Vergadering voor het waterschap Hollands Noorderkwartier.

Het stemrecht op de Algemene Leden Vergadering van de VVD Regio Noord-Holland is voorbehouden aan alle leden van de lokale netwerken binnen de VVD Regio Noord-Holland.

Het stemrecht op Algemene Leden Vergadering waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek is voorbehouden aan de leden woonachtig in het gebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek.

Het stemrecht op de Algemene Leden Vergadering van het waterschap Hollands Noorderkwartier is voorbehouden aan alle leden woonachtig in het gebied van het waterschap Hollands Noorderkwartier.
                                                                                                                                                   

 • Agenda Algemene Leden Vergadering Regio Noord-Holland
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen ledenvergaderingen 10 mei 2017 en 7 november 2017
 4. Jaarverslag 2017
 5. Rekening en verantwoording door penningmeester, verslag van de Kascommissie
 6. Benoeming Kascommissie 2018
 7. Benoemingen bestuursleden:
  Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Elk jaar treedt ongeveer een derde af aan de hand van een rooster van aftreden. In 2018 geldt dit voor de vicevoorzitter, de penningmeester en bestuurslid belast met scouting. Het bestuur stelt voor om Meint Waterlander (vicevoorzitter) en Jeannette Driessen (scouting) te herbenoemen in hun functies. Erik van der Maas (penningmeester) is niet beschikbaar voor herbenoeming. Het bestuur stelt voor om in zijn plaats Rosalien van Dolder te benoemen. Rosalien is op dit als bestuurslid belast met ledenwerving.Conform het reglement (HHR artikel 9) mogen medekandidaten voor bovenstaande functies zich melden. Medekandidaten kunnen zich met schriftelijke motivatie tot en met 1 april melden bij de secretaris .Mocht Rosalien benoemd worden tot penningmeester dan komt de functie van bestuurslid ledenwerving vacant. Het bestuur zal op een later moment laten weten op welke wijze vervolgens in deze functie zal worden voorzien.
 8. Vaststellen Kaderstellend Advies Provinciale Staten 2019.
 9. Wat verder ter tafel komt.
 10. sluiting

 

 • Agenda Algemene Leden Vergadering waterschap Amstel Gooi en Vechtstreek
 1. Opening vergadering
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststellen Kaderstellend Advies waterschap Amstel Gooi en Vechtstreek 2019
 4. Wat verder ter tafel komt.
 5. Rondvraag
 6. sluiting

 

 • Agenda Algemene Leden Vergadering waterschap Hollands Noorderkwartier
 1. Opening vergadering
 2. Mededelingen en ingekomen stukkn
 3. Vaststellen Kaderstellend Advies waterschap Hollands Noorderkwartier 2019
 4. Wat verder ter tafel komt.
 5. Rondvraag
 6. sluiting


De vergaderstukken voor de ledenvergaderingen zijn te vinden op Mijn VVD: mijnvvd.nl bij het onderdeel Documenten van en voor Regio Noord-Holland en zijn ook op te vragen bij ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
 
Katrijn Kliphuis,
secretaris Regio Noord-Holland.