Algemene Leden Vergadering VVD Noord-Holland

Geachte leden van de Regio Noord-Holland, 
Op woensdag 3 oktober aanstaande vindt de Algemene Leden Vergadering van de Regio Noord-Holland plaats. Tijdens deze vergadering (ALV 2) wordt de lijsttrekker en de lijstduwer voor de komende Provinciale Statenverkiezingen benoemd, de voorlopige groslijst bekend gemaakt en het verkiezingsprogramma vastgesteld.

De ALV vindt plaats in: Van der Valk Hotel Oostzaan – Amsterdam, Westeinde (verl. Stellingweg) 1, 1511 MA Oostzaan.

Het stemrecht op de Algemene Leden Vergadering Regio Noord-Holland is voorbehouden aan de leden van de Regio Noord-Holland. Er is conform artikel 6.5 van de statuten geen mogelijkheid om volmachten te verlenen.

De agenda luidt:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen ledenvergaderingen 18 april 2018
4. Benoeming lijstduwer
Conform het vastgestelde kaderstellend advies op ALV 1, stelt het Regiobestuur voor om Elisabeth Post te benoemen als lijstduwer.
5. Benoeming van de lijstrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen
Naar aanleiding van de door het Regiobestuur voorgestelde lijsttrekker Cees Loggen is geen tegenkandidaat gekomen. Het Regiobestuur stelt voor om Cees Loggen bij acclamatie te benoemen tot lijsttrekker.
6. Speech door Cees Loggen
7. Besluitvorming over de voorlopige groslijst kandidaten Provinciale Statenverkiezingen
Op basis van artikel 66.4 van het huishoudelijk regelement besluit de algemene leden vergadering welke personen zij op de voorlopige groslijst wenst op te nemen. De vergadering kan hierop ook leden van de VVD opnemen die niet tevoren aan het kandidaatstellend bestuur zijn genoemd.

Pauze
8. Vaststellen verkiezingsprogramma
-Toelichting vanuit het Regiobestuur en de Verkiezingsprogrammacommissie (voorzitter Arthur van Dijk) op het verkiezingsprogramma
- stemming over amendementen, alleen over de amendementen die als vergaderstukken zijn gepubliceerd kan worden gestemd. Tijdens de vergadering kunnen geen nieuwe amendementen ingebracht worden.
- stemming over het verkiezingsprogramma
9. Wat verder ter tafel komt.
10. sluiting


De vergaderstukken voor de ledenvergadering zoals concept verkiezingsprogramma en de daarop ingediende amendementen, zijn te vinden op mijnvvd.nl bij het onderdeel

"Documenten van en voor Regio Noord-Holland".

Wij hopen u op 3 oktober aanstaande welkom te mogen heten.

Met vriendelijke groet,
Katrijn Kliphuis
Secretaris Regiobestuur Noord-Holland