Algemene Leden Vergadering + debat over wonen

Geachte leden, Graag nodigen wij u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering van VVD Noord-Holland, op woensdag 15 mei aanstaande. Aansluitend aan de ALV vindt een debat plaats over wonen dat zal worden ingeleid door trendwatcher Adjiedj Bakas.

Geachte leden,

Graag nodigen wij u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering van VVD Noord-Holland, op woensdag 15 mei aanstaande. Aansluitend aan de ALV vindt een debat plaats over wonen dat zal worden ingeleid door trendwatcher Adjiedj Bakas.


Locatie: de Sociëteit Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging, Westzeedijk 7, Muiden 
Inloop: 19:00 uur, start 19:30 uur, we eindigen rond 22:00 uur met een borrel.
 
Agenda
 
ALV huishoudelijk gedeelte 19:30-20:30 uur

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag vorige ALV 
 3. Jaarverslag 2018*)
 4. Financieel
  1. Rekening en verantwoording van de penningmeester, *)
  2. Verslag kascommissie
  3. Verlenen decharge Regiobestuur
 5. Benoeming kascommissie 2019
 6. Afscheid en benoeming bestuursleden

Conform het rooster van aftreden treden af:

 • Robert Vermeulen- voorzitter- herkiesbaar
 • Ron Mazer, communicatie en campagne- herkiesbaar

Het bestuur stelt voor Robert Vermeulen en Ron Mazer te herbenoemen in hun functies.

Al eerder hebben we u laten weten dat Katrijn Kliphuis en Rosalien van Dolder zijn teruggetreden als respectievelijk secretaris en penningmeester. Daarnaast heeft Jeannette Driessen besloten terug te treden als bestuurslid scouting. Vanessa Storm heeft te kennen gegeven beschikbaar te zijn voor de vacature secretaris en treedt derhalve terug als bestuurslid Opleidingen. Vanessa is op dit moment secretaris ad interim.

Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor:

- Vanessa Storm van ’s Gravesande voor de vacature secretaris
- Anke Hartog voor de vacature penningmeester
- Peter Geurts voor de vacature Scouting en talentmanagement
- Duncan Beekink voor de vacature Opleidingen.
Een beknopte persoonsbeschrijving en motivatie kunt u vinden op mijnvvd.


De ledenvergadering van elk lokaal netwerk dat tot de Regio Noord-Holland behoort, is bevoegd kandidaten te stellen voor bovengenoemde vacatures. Van het op deze wijze kandidaat gestelde lid dient een instemmingsverklaring te worden overlegd aan de secretaris van de Regio. De termijn van kandidaatstelling sluit op 1 mei as.

 1. Terugblik verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen en update college onderhandelingen
 2. Europese verkiezingen 23 mei
 3. ALV landelijk 15 juni
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

*) De stukken voor deze vergadering kunt u uiterlijk 2 weken voor de vergadering vinden op mijnvvd

Speciaal programma – Debat over wonen 20:45-22:00 uur

Voor dit debat hebben wij Adjiedj Bakas, trendwatcher, spreker en auteur gevraagd u uit te dagen met zijn inzichten en vergezichten over wonen. Hij neemt ons mee in vragen als: “Wat zijn de trends en behoeften? Wat zijn de triggerpoints? Welke veranderingen, hebben invloed op het wonen? Waar en hoe willen mensen wonen? Wat willen de jongeren versus de gezinnen en wat willen de ouderen? Hoe ziet het wonen in de stad eruit versus het platteland?”.

Na deze inleiding nodigen we u uit om in kleinere groepen met elkaar in gesprek te gaan over de verschillende thema’s.

Uw aanmelding wordt op prijs gesteld via Email.


U kunt parkeren op loopafstand, niet voor de deur.
Met Openbaar vervoer is het ca. 10 minuten lopen naar de locatie.

Wij zien u graag op 15 mei.
 
Met vriendelijke groet,
 
Vanessa Storm van ’s Gravesande
Secretaris a.i.
secretaris@noordholland.vvd.nl