Digitale ALV 24 juni 2020

Normaal gesproken vindt in het voorjaar altijd de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Lokale Netwerken en ook van de Regio plaats (13 mei was geprikt). Dat is nu niet mogelijk. Veelal zal u daarom door de Lokale Netwerken per mail worden gevraagd om in te stemmen met bijvoorbeeld het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag zodat daarmee aan de reglementaire verplichtingen kan worden voldaan.

Het bestuur van de Regio heeft besloten om een digitale ALV te laten plaatsvinden. Tijdens deze ALV dienen de kandidaten voor de komende Tweede Kamerverkiezingen te worden voorgedragen (zie nadere informatie hieronder). Een digitale ALV geeft meer mogelijkheden om zowel naar de kandidaten als naar u toe, hieraan aandacht te geven. Daarnaast willen wij een moment creëren waarop onze politieke (volks)vertegenwoordigers u een terugblik kunnen geven op de afgelopen bijzondere maanden. Ook kan dan vooruitgekeken worden naar het nieuwe belangrijke politieke jaar (met Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021) dat gaat komen.
 
Digitale ALV woensdag 24 juni 2020
Graag nodigen wij u hierbij uit voor de digitale ALV van de Regio Noord-Holland. Deze zal plaatsvinden op woensdagavond 24 juniaanvang 19.30 uur.
 
De agenda van deze ALV luidt:

 1. Opening en welkom
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststellen jaarverslag 2019 van de Regio Noord-Holland
 4. Vaststellen jaarrekening 2019 van de Regio Noord-Holland
  1. Toelichting door de penningmeester
  2. Verslag van de kascommissie
  3. Vaststellen jaarrekening en verlenen decharge aan het bestuur
 5. Benoeming kascommissie 2020
 6. Benoeming 3 leden t.b.v. het Regiobestuur en wel voor de portefeuilles Secretaris, Scouting en Talentmanagement en Ledenwerving.
 7. Voordracht kandidaten Tweede Kamerverkiezingen
 8. Onze politieke vertegenwoordigers aan het woord! Onze Haagse en Noord-Hollandse politici nemen u mee in hoe zij deze tijd ervaren en geven een vooruitblik op het komende belangrijke politieke jaar met onder andere de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021.
 9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag.
 10. Sluiting

 
Uiterlijk 10 juni zullen alle stukken voor deze ALV op MijnVVD.nl worden geplaatst. In die week ontvangt u ook informatie hoe u zich voor deze digitale ALV kunt aanmelden. Maar zet nu alvast 24 juni in uw agenda.
 
Kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen
Tot en met 31 augustus kunnen kandidaten voor de komende Tweede Kamerverkiezingen 2021 worden voorgedragen door Lokale Netwerken en de Regio. Wij bieden Noord-Hollandse leden graag de mogelijkheid om zich via de ALV van de Regio kandidaat te stellen.
 
Meer informatie over de procedure, de profielschets en het tijdspad vindt u in het Kaderstellend Advies en tijdsschema TK2021 dat u kunt vinden op MijnVVD.nl. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan verzoeken wij u dit uiterlijk 27 mei aanstaande te laten weten aan de Regiosecretaris. Bij uw aanmelding dient uw CV, uw motivatie en een goede portretfoto gevoegd te zijn.
 
Voordat aan de ALV een voordracht wordt gedaan, vindt door het Regiobestuur in samenspraak met de Regionale Scouting Commissie, een controle van de documenten en een marginale toetsing aan het profiel plaats. Op basis daarvan doet het Regiobestuur een voordracht aan de ALV. 
 
NB Kandidaten die al zijn voorgedragen of zich willen laten voordragen door het lokale netwerk of thematisch netwerk, hoeven zich niet opnieuw te melden.
 
Kandidaten voor Regiobestuur
Tijdens de ALV dient ook voorzien te worden in een drietal vacatures in het Regiobestuur. Vanessa Storm van ’s Gravesande heeft te kennen gegeven na vier bestuursjaren terug te treden als secretaris. Tussentijds is Peter Geurts teruggetreden als bestuurslid scouting en talentmanagement. Het Regiobestuur heeft besloten gehoor te geven aan het verzoek van het hoofdbestuur om een bestuurslid Ledenwerving toe te voegen aan het bestuur.
 
Al eerder is een oproep gedaan voor kandidaten voor de vacatures van ‘secretaris’ en ‘scouting en talentmanagement’. Daaraan wordt dus nu ook de vacature voor ‘ledenwerving’ toegevoegd. We hebben daarom besloten alle 3 vacatures (opnieuw) open te stellen. Wil u graag het Regiobestuur komen versterken en heeft u belangstelling voor een van de drie genoemde vacatures, meldt u dan aan bij de Regiosecretaris. De sluitingstermijn is ook hiervoor 27 mei. Vervolgens vinden er gesprekken met alle kandidaten plaats en zal het Regiobestuur uiterlijk 10 juni met een voordracht komen. Vervolgens bestaat er tot 17 juni voor de leden gelegenheid om zich tegenkandidaat te stellen. Op de ALV van 24 juni vindt de besluitvorming plaats. 
 
Voor meer informatie over deze vacatures kunt u contact opnemen met de vicevoorzitter Meint Waterlander (meint@mac.com of 06-53225963). De profielschetsen voor deze vacatures vindt u onder documenten Regio Noord-Holland op MijnVVD.nl.
 
Tijdsplanning
De data op een rij:

 • Uiterlijk 27 mei dienen leden die zich via de Regio kandidaat willen stellen voor de Tweede Kamer, zich te melden bij de Regiosecretaris inclusief CV en motivatie.
 • Uiterlijk 27 mei kunnen leden die zich kandidaat willen stellen voor een van de drie vacatures in het Regiobestuur zich melden bij de Regiosecretaris, inclusief CV en motivatie.
 • Uiterlijk 10 juni publicatie van de stukken voor de ALV op MijnVVD.nl. 
 • In de week van 10 juni ontvangt u informatie hoe u zich kunt aanmelden voor deze ALV.
 • Uiterlijk 17 juni kunnen leden die zich tegenkandidaat willen stellen tegen een van de kandidaten die door het Regiobestuur zijn voorgedragen, zich melden bij de Regiosecretaris. 
 • Woensdagavond 24 juni digitale Algemene Leden Vergadering Regio. 

 
Met vriendelijke groet, 
namens het Regiobestuur,
 
Vanessa Storm van ’s Gravesande
Secretaris VVD Noord-Holland
 
secretaris@noordholland.vvd.nl