Financiën

De provincie moet zich via Provinciale Staten jaarlijks verantwoorden aan haar inwoners over het (financiële) beleid. De VVD wil een prudente overheid die uitgeeft wat nodig is en de lasten voor de burger zo laag mogelijk houdt


Gezonde financiën: het goede voorbeeld


De VVD staat voor een gezond financieel beleid. De Noord-Hollandse begroting is meerdere jaren in evenwicht. Nieuw beleid is slechts mogelijk als de inkomsten structureel toenemen of bestaand beleid wordt aangepast. Deelnemingen en participaties dienen goed afgewogen te worden tegen het maatschappelijk belang en het doel dat zij dienen.

Provincie die tegen een stootje kan

De VVD wil dat de weerstandscapaciteit van de provincie ruimschoots toereikend is voor dekking van de aanwezige risico’s, ook op langere termijn.

Subsidietoets

Van subsidies die de provincie structureel verstrekt wordt eens in de vier jaar nagegaan of de beoogde doelen tegen redelijke en verantwoorde kosten gerealiseerd (kunnen) worden.

Langjarige bestemmingsreserves

Periodiek moet beoordeeld worden of bestemmingsreserves kunnen vrijvallen of aangepast dienen te worden. Oppotten van te veel geld moet voorkomen worden.

Helder begroting en duidelijke verantwoording

De begroting bevat realistische prestatie indicatoren. Dit maakt haar inzichtelijk. Zo is beter te volgen waar het belastinggeld aan besteed wordt. Op de website wordt hier jaarlijks op een begrijpelijke manier verantwoording over afgelegd aan de inwoners van de provincie.

Laagste lasten van Nederland

De Noord-Hollander draagt via opcenten op de motorrijtuigenbelasting bij aan de provinciale begroting. De provincie Noord-Holland kent de laagste opcenten van Nederland. De VVD wil deze positie behouden.