Vestigingsklimaat

Bedrijven en ondernemers maken onze welvaart en dragen daarmee bij aan ons welzijn. Zij creëren banen. Omdat ondernemen niet zonder risico is, staat de VVD voor een stabiel economisch en politiek klimaat. Verder wil de VVD graag bedrijven en ondernemers verwelkomen in onze provincie. Daarom investeert de VVD in goede faciliteiten voor bedrijven en ondernemers. Faciliteiten zoals bereikbaarheid, aanwezigheid van voldoende gekwalificeerd personeel en voldoende woningen voor medewerkers.


Acquisitie van (internationale) bedrijven


Slim acquireren zorgt dat de juiste bedrijven zich in Noord-Holland vestigen en draagt bij aan de werkgelegenheid. De provincie ondersteunt regionale structuren zoals Metropoolregio Amsterdam en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. In deze samenwerkingsverbanden richt de provincie zich op bedrijven voor wie het voordelen biedt om zich in de provincie te vestigen, bijvoorbeeld vanwege de faciliteiten, kennis-spil overs en beschikbaarheid van arbeidskrachten. Goede voorbeelden zijn de acquisitie van Microsoft en Google in Hollands Kroon.

Het midden- en kleinbedrijf versterken

De VVD wil het MKB verder versterken, bijvoorbeeld ten aanzien van innovatie en duurzame ontwikkelingen. Daarom wil de VVD de MKB-innovatiefondsen continueren. Daarnaast zetten we in op het faciliteren van het bedrijfsleven bij de realisatie van (digitale) infrastructuur, investeren in (bestaande) bedrijventerreinen en het verbinden van het bedrijfsleven en onderwijs. Hierin werken we samen met de gemeenten.

Ondernemen is een houding, een mindset. De VVD staat voor een positieve en praktische benadering van ondernemers en bedrijven. Dit betekent dat ambtenaren meedenken en de ondernemer maatwerk leveren. Regelgeving gaat uit van wat er kan, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Ondernemers pakken de marktkansen, de overheid is de marktmeester.


Vliegvelden en havens


  • Schiphol/ De Kooy

Door de aanwezigheid van verschillende luchthavens is de provincie een aantrekkelijk gebied voor bedrijven om zich te vestigen. Daarmee levert Noord-Holland een belangrijke bijdrage aan de regionale en de nationale economie en de werkgelegenheid. De VVD vindt dat de in het Aldersakkoord vastgelegde afspraken over de groei van Schiphol gerespecteerd dienen te worden. Er moet sprake blijven van een balans tussen de economische ontwikkelingen en de leefbaarheid in de omgeving. Bedrijven en woningen moeten gerealiseerd kunnen worden binnen de 20 Ke-contour, maar dan wel voor eigen rekening en risico zoals bebouwing in uiterwaarden. Behoud van Den Helder Airport/Maritiem Vliegkamp de Kooy is belangrijk voor de offshore-industrie in Noord-Holland.


  • Havens

Ook de havens van het Noordzeekanaalgebied zijn van grote waarde voor de Noord-Hollandse economie en bieden veel werkgelegenheid. We willen de havenbedrijventerreinen de ruimte geven om economische kansen te benutten in een wereld waarin logistiek steeds belangrijker wordt voor bijvoorbeeld energieopwekking op zee. Waar onze havencomplexen in omvang onder druk komen te staan met betrekking tot hun economische en maritieme ruimte, moet deze ruimte elders gevonden worden. De provincie zal haar bijdrage leveren aan het onderhouden van de ruimtelijke kwaliteit in de havengebieden.


Samenwerking ondernemers, onderwijs en overheid


De goede opleidingsinstellingen van Noord-Holland dragen bij aan ons vestigingsklimaat. Omdat de beschikbaarheid van medewerkers onder druk staat, wil de VVD de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen blijven stimuleren. Ook wil zij nieuwe samenwerkingen waar vanuit het bedrijfsleven en onderwijs vraag naar is ondersteunen. Het aantrekken van gekwalificeerde werknemers uit het buitenland maakt hier deel van uit.


Regionaal leefklimaat


De beschikbaarheid van woningen bevordert het vestigingsklimaat voor bedrijven. Daarom moet creatief en constructief gezocht worden naar meer mogelijkheden voor woningbouw, ook buiten de MRA. Voorbeelden zijn ‘wonen op vaders erf’ waarbij de kangoeroe- en mantelzorgwoning verder wordt opgerekt, gebruikmaken van vrijkomende agrarische bebouwing voor plattelandswoningen en flexibeler omgaan met de 20Ke-zone rond Schiphol in de lintbebouwing. Voor seizoenarbeiders (maximaal zes maanden) in de agrarische sector zijn passende oplossingen op de boerenerven zelf te bedenken.