Ondernemerschap|Innovatie

In Noord-Holland zijn veel ondernemers actief. Bovendien is onze provincie rijk aan innovatieve bedrijven met hoogwaardige technologie. Dit is belangrijk voor de economie en leefomgeving, nu en in de toekomst. Om koploper te blijven, faciliteren we ondernemerschap en innovatie waar mogelijk.


Innovatie- en duurzaamheidsfondsen


De provincie ondersteunt innovatieve en duurzame productontwikkeling door bedrijven. De VVD is voorstander van het voorzetten van het Programma Investering gereed Innovatief MKB (PIM) na 2020. Dit biedt een steun in de rug voor een brede mix aan bedrijvigheid in de opstartfase.


Clusteren van kennis


Hightech innovatie stimuleert hoogwaardige werkgelegenheid. Zo is het Pallas- project onmisbaar voor de productie van medische isotopen en nucleair onderzoek. De VVD staat achter verdere ontwikkeling van isotopen en nucleair onderzoek binnen dit project.


De greenports Aalsmeer en Noord-Holland Noord zijn mooie voorbeelden van clustering van bedrijven en kennis om tot innovatie te komen. Een treffend voorbeeld van samenwerking in de zaadveredelingsindustrie is Seed Valley. De provincie ondersteunt de aansluiting van onderwijs in deze sector, onder andere via de nieuw opgerichte Greenport Nederland. Amsterdam Science Park, Techport Campus en de ontwikkeling van Hilversum Media Valley zijn andere voorbeelden van samenwerking van het bedrijfsleven, onderwijs en overheden. De VVD ziet grote meerwaarde in deze samenwerkingsverbanden en blijft ze (mede) faciliteren.


De basis op orde


De VVD beseft dat de regelgeving vaak achterloopt op innovaties en nieuwe technologische toepassingen. In bepaalde mate is dit onvermijdelijk. De VVD is voorstander van het bieden van voldoende experimenteerruimte om innovatie en vernieuwing binnen bepaalde kaders een kans te geven om zich te bewijzen.