Ruimte | Wonen

De provincie moet waar nodig een regisserende rol op de woningmarkt vervullen. De VVD wil dat de provinciale overheid het voortouw neemt in het uitrollen van het Deltaplan Wonen om de urgente woningbouw versneld te realiseren. Dit uiteraard in nauwe afstemming met gemeenten en maatschappelijke stakeholders. Marktwerking en ondernemerschap zijn noodzakelijk om de uitdagingen op de woningmarkt het hoofd te bieden.


Provinciaal woononderzoek


Op het gebied van wonen zien we een dubbele trend. Aan de ene kant is nog steeds sprake van een trek naar de stad richting de Metropoolregio Amsterdam. Anderzijds wijst onderzoek uit dat ook veel inwoners de stad inruilen voor een rustiger of beter betaalbaar woonmilieu. Om de perspectieven op regioniveau inzichtelijk te maken, is een evenwichtig provinciaal woononderzoek nodig (niet alleen op demografische grondslag). Vervolgens kan het aanbod van de regio Noord-Holland Noord om de woningnood in de Metropoolregio Amsterdam te verlichten goed afgewogen worden.


Stimuleren van woningbouw


De provincie voert de regie over de integratie en afweging van ruimtelijke opgaven van (boven)regionaal belang. Ook zorgt de provincie dat gemeenten samen op (boven)lokale afstemming van woningbouw letten. Gemeenten hebben de mogelijkheid nodig om ook buiten bestaande contouren te bouwen. Jongeren moeten bijvoorbeeld kunnen gaan of blijven wonen in de streek waar ze zijn opgegroeid. Dit draagt ook bij aan het voorzieningenniveau en de vitaliteit van kleine kernen. Daarom moet meer ruimte komen voor uitleglocaties en vraag gestuurd bouwen. De VVD wil deze ruimte bieden. Bij bouwen buiten bestaand stedelijk gebied wordt rekening met specifieke lokale omstandigheden gehouden en maatwerk toegepast.


Ontwikkelen woningbouw rond knooppunten


De provincie Noord-Holland staat voor een grote woningbouwopgave. De uitgangspunten zijn optimale bereikbaarheid, efficiƫnt gebruik van de beschikbare ruimte en verbetering van de leefomgeving. Daarom kijkt de VVD voor woningbouw primair naar knooppunten. In de planvormingsfase moet in overleg met de regio goed gekeken worden naar de aanleg van infrastructuur, het OV en andere voorzieningen.


Ruimte voor vernieuwing


Het woongedrag van mensen verandert, evenals hun woonwensen. We hebben bijvoorbeeld te maken met vergrijzing en een kwalitatief ontoereikende aanbod op de woningmarkt voor starters en instromende arbeidsmigranten. Daarom maakt de VVD in de provinciale planologie ruimte voor flexibele bouwconcepten, waaronder levensloopbestendig wonen. Deze worden voor een bepaalde periode ontwikkeld, met duurzaamheid als leidend principe. Zo wordt de piekbehoefte in een doelgroep opgevangen.


Klimaatneutraal / Klimaatadaptief


De VVD is van mening dat nieuw te bouwen woningen zoveel mogelijk klimaatneutraal moeten zijn. Alle energie die je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Dus worden woningen zo energiezuinig mogelijk gebouwd. Het is wenselijk dat bij woningbouw aandacht uitgaat naar voldoende groen en watermanagement. Zo worden de effecten van klimaatverandering opgevangen en blijven de leefbaarheid en het woongenot van Noord-Hollanders op een hoog niveau.


Omgevingswet


De Omgevingswet heeft de rol van de overheid veranderd. Met een integrale omgevingsvisie kan de provincie een antwoord bieden op de groeiende samenhang tussen de opgaven in de fysieke leefomgeving. De provincie dient verantwoordelijkheden waar mogelijk bij de gemeenten neer te leggen. Zij bewaakt het regionaal belang en bevordert het onderlinge afstemmen van gemeentelijke omgevingsvisies en het opstellen van gezamenlijke visies. Voor de VVD is het Deltaplan Wonen het instrument om tot een evenwichtige verdeling van de woningbouw over de provincie te komen.


Digitale bereikbaarheid en ondergrondse infrastructuur


De VVD wil goede bereikbaarheid in de hele provincie en vindt dat de provincie een taak heeft als regisseur van nieuwe infrastructuren, boven- en ondergronds. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een provincie-breed glasvezelnetwerk, een oplaadinfrastructuur voor elektrisch rijden en een elektriciteitsnetwerk dat pieken in de nieuwe economie opvangt. De VVD vindt dat de provincie partijen bij elkaar moet brengen. Voor wat betreft de digitale bereikbaarheid moet de provincie een initiƫrende rol hebben en de daadwerkelijke uitleg van glasvezel realiseren. Een provinciale ondergrondse structuurvisie is noodzakelijk.