Verkeer en vervoer

Een goede infrastructuur is essentieel voor de Noord-Hollandse economie. Veel mensen pendelen naar hun werk. Ook zijn veel bedrijven actief in de logistieke dienstverlening. Bereikbaarheid is voor de VVD een kerntaak van de provincie. De provincie dient vraag gestuurde bereikbaarheid te faciliteren om reistijdverkorting te realiseren. Belangrijk bij infrastructurele investeringen is de optimale onderlinge aansluiting van verschillende vervoersmiddelen én het verbinden van de regionale infrastructuur met bovenregionale verbindingen. De VVD wil dat Noord-Holland als proeftuin vooroploopt in het ontwikkelen van nieuwe en duurzame vormen van vervoer, met de hoogste verkeersveiligheid.


Mobipunten als aanvulling op OV-knooppunten


Aansluitend op verantwoorde spreiding van het woningareaal en het vitaal houden van kleinere gemeenten en kernen, stimuleert de VVD innovatieve oplossingen. De VVD wil een onderzoek naar een provinciaal netwerk van MobiPunten met deelauto’s, deelfietsen en OV-opstappunten. De VVD stimuleert burgerinitiatieven en ondernemerschap bij het ontwikkelen van maatwerkoplossingen binnen vooraf vastgestelde kaders.


Knooppunten ontwikkeling


De omliggende regio’s vangen het woningtekort in de Metropoolregio Amsterdam op. Daarom zet de VVD in op een verdere ontwikkeling en bereikbaarheid van de knooppunten langs het spoor, zowel op het gebied van wonen als vervoer. Door een netwerk van verschillende modaliteiten te creëren, ontstaat een robuust systeem door heel Noord-Holland. We voorzien een ontwikkeling naar ‘mobility as a service’ met zelfrijdende (deel)auto’s, hop-on-hop-of bikes, belbussen en mobiele taxiservices. De provincie geeft ruimte aan experimenten met initiatieven voor toekomstbestendige mobiliteit, zonder er te veel regels en verplichtingen aan te verbinden.


Fietsen


Fietsen wint nog steeds aan populariteit en met de komst van de elektrische fiets verandert ook het gebruik. Fietsers leggen grotere afstanden af met hogere snelheid. De provincie Noord-Holland heeft mede door inbreng van de VVD een actief fietsbeleid ontwikkeld. Dit dient onverkort voorgezet te worden, met periodieke actualisering in overleg met de stakeholders.


Smart mobility


De provincie investeert de komende jaren 11 miljoen euro in Smart Mobility. Zo is de N205 volledig uitgerust met slimme verkeerslichten en daarmee de eerste slimme weg in Nederland. Ook lopen er proeven met zelfrijdende bussen. De VVD is groot voorstander van deze ontwikkelingen en wil dat de provincie hierin blijft investeren.


Schone mobiliteit


De VVD zet in op schone mobiliteit door:

  • Inzet van emissievrije bussen waar mogelijk als verplicht onderdeel van de OV-concessie Gooi & Vecht, net als in de rest van Noord-Holland.
  • Voortvarend uitrollen van het fietsbeleidsplan waarin mobiele oplaadpunten, snelfietsroutes en betere verbindingen rond recreatiegebieden zijn opgenomen. 
  • Meer veilige en snelle fietspaden in samenwerking met gemeenten en ingepast in het landschap. Deze dienen geschikt te zijn voor alle soorten fietsen. Naast de lokale, binnenstedelijke bereikbaarheid zorgt dit voor aansluiting bij de regionale fietsbereikbaarheid.
  • Ondersteuning van innovaties zoals:
  • Energie uit asfalt;
  • Intelligente verkeersregelinstallaties;
  • Zonnewegdek SolaRoad;

  • Onderhoudsarm asfalt.
Slimme logistiek

Met de transport- en logistieksector is een groot economisch belang gemoeid. Daarom zet de VVD in op betere doorstroming voor vrachtverkeer op het hoofdwegennet, slimme oplossingen in en rond het stedelijk gebied en meer goederentransport over water. Met de transportsector en gemeenten kijkt de VVD naar initiatieven voor duurzame stadsdistributie. Dit zijn bijvoorbeeld logistieke ontkoppelpunten aan de rand van de steden en het combineren van goederenstromen. Daarnaast besteedt de VVD aandacht aan innovaties die de beladingsgraad van vervoermiddelen verbeteren. Momenteel gebruiken het vracht- en personenverkeer dezelfde rijstroken. Door geleiding van verkeersstromen te organiseren neemt de efficiëntie van het weggebruik toe.

Transport over water


Noord-Holland heeft een volwaardig netwerk van vaarwegen. Dit wordt onvoldoende ingezet om wegtransport te ontlasten. Het is een goede zaak dat Noord-Holland onderzoekt hoe het vaarwegennet efficiënt ingezet kan worden en welke aanpassingen dit vraagt. De VVD is bereid om te investeren in infrastructuur die vervoer over water vergemakkelijkt met projecten en samenwerkingsovereenkomsten zoals ‘Blauwe Golf Verbindend’ voor optimalisatie van bediening van bruggen en sluizen. We zijn blij met de nieuwe zeesluis in IJmuiden en vinden dat obstakelvrije doorvaart tot en met de Oranjesluizen gegarandeerd moet blijven.


Veilig landbouwverkeer


Agrarische ondernemers moet kunnen blijven ondernemen. De door hen benodigde voertuigen zorgen soms voor verkeersonveilige situaties. De VVD kijkt naar de mogelijkheden om parallelwegen aan te leggen om verkeerstromen door de (dorps)bebouwing te vermijden. In de gevallen waar dit niet haalbaar is, landbouwvoertuigen toe te staan op (delen van) provinciale wegen. Meer ecologisch beheer van provinciale bermen is een goed idee voor de biodiversiteit, maar mag nooit op gespannen voet met de verkeersveiligheid komen te staan.


Concrete projecten om de doorstroming te bevorderen


De VVD ziet erop toe dat de provincie blijft investeren in goede bereikbaarheid voor wonen, werken en recreëren. De komende vier jaar wil de VVD de volgende infrastructurele projecten realiseren:

• Duinpolderweg

De Duinpolderweg N205-N206-A4 draagt bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek. Deze weg geeft een extra verbinding over of onder de Ringvaart, komt de algehele bereikbaarheid ten goede en dient per saldo de lokale kernen en verbindingswegen te ontlasten.

• Verbinding A8-A9

De VVD is voor snelle realisatie van de verbinding tussen de A8 en de A9. Deze verbinding draagt bij aan een robuust wegennet aan de noordkant van Amsterdam. Zij verbetert de doorstroming en leefbaarheid in Krommenie en Assendelft. Bij de besluitvorming over het definitieve tracé is de geluidsdruk en leefbaarheid voor de wijk Broekpolder van belang. Het landschapsplan van deze verbindingsweg moet aantonen dat de status van UNESCO Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam behouden wordt.

• Verbreding A9

De VVD vindt dat de provincie de lobby moet starten voor een goede doorstroming van, naar en op de ring Alkmaar. Op het traject Beverwijk-Alkmaar is een 2x3-baansweg wenselijk en dient de trechter bij Uitgeest/Heemskerk geoptimaliseerd te worden ter verbetering van de leefbaarheid in de omliggende gebieden en ter optimalisering van de doorstroming.

• Verbeteren westelijke noord-zuid verbinding

Noord-Holland kent twee noord-zuidverbindingen. De VVD vindt dat de provincie oplossingen moet zoeken om de westelijke noord-zuidverbinding te verbeteren en hierover in overleg met het Rijk moet gaan.

• Bereikbaarheid in relatie tot vliegveld Lelystad

Door de opening van vliegveld Lelystad zullen per jaar 45.000 vluchten van en naar Lelystad vertrekken. Om mensen veilig en snel van en naar het vliegveld te laten reizen, zijn investeringen in de infrastructuur onontkoombaar. Daarom is de VVD voorstander van het onderzoeken van de mogelijkheden tot het verbreden van de Houtribdijk voor autoverkeer en het aanleggen van een dubbele spoorverbinding vanaf Hoorn tussen Enkhuizen en Lelystad. Ook vindt de VVD dat de A7 tussen Purmerend en Hoorn verbreed moet worden, als onderdeel van het traject N23 Alkmaar-Zwolle en als belangrijke noord-zuidverbinding in de provincie. Opwaardering van de N23 tot de A23 moet worden onderzocht.

• Bereikbaarheid Kop van Noord-Holland

De VVD is voorstander van het verbeteren van de bereikbaarheid van de Kop van Noord-Holland. Er loopt een onderzoek en er zijn meerdere oplossingen mogelijk. De VVD zet erop in dat er ook een tracé-onderzoek komt naar de verbinding tussen Den Helder (N250 en aansluitend N9), De Stolpen, Schagen en de A7. Doelstelling is dat de reistijd tussen Den Helder en de ring Amsterdam ca. 50 minuten wordt. De verbinding is bovendien een goed fundament onder de gebiedsontwikkeling voor de Kop van Noord-Holland en de uitwerking van het stimuleringsprogramma ‘De Kop Werkt!’

• Bereikbaarheid kustgebied

De kustgebieden van Noord-Holland zijn uniek. De VVD gaat voor verdere ontwikkeling van het recreatief en toeristisch kustgebied. De VVD is voorstander van een onderzoek naar de manier waarop de druk op de leefbaarheid het hoofd kan worden geboden en de bereikbaarheid wordt vergroot. De VVD zet mede in op een onderzoek naar een mogelijke verbinding tussen de Zeeweg (N200), de N208 en de Rijksweg A9. Dit zorgt voor betere bereikbaarheid van de regio Haarlem. Voor de ontsluiting van Castricum en Egmond aan Zee is doortrekking gewenst van de N513 naar aansluiting 11 op de A9. Beide gebieden hebben baat bij betere bereikbaarheid en vermindering van de mobiliteitsdruk die nu de leefbaarheid in verschillende kernen aantast en woningbouwontwikkelingen belemmert.

• N235/N247 Bereikbaarheid Waterland/Broek in Waterland

De VVD wil een duurzame en veilige oplossing van de fileproblematiek op de N247. De VVD staat voor toekomstbestendige investeringen in de bereikbaarheid van de regio. Voor Broek in Waterland is het van belang dat er een dubbele ondergrondse tunnel komt die de doorstroming en verkeersveiligheid bevordert.

• A1 Naarden-Eemnes

De bereikbaarheid van het Gooi dient verbeterd te worden door krachtige ondersteuning van de conclusies van het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam.

• Toerisme Gooi en Vechtstreek

Goede OV-bereikbaarheid vanuit Amsterdam naar de toeristische bezienswaardigheden is van groot belang voor de economie van de regio Gooi en Vechtstreek. Met name het Muiderslot, Pampus, de vesting Naarden, de Loosdrechtse Plassen en het Singer museum zijn niet rechtstreeks en slecht bereikbaar met het OV. De VVD wil dat de provincie in samenwerking met de gemeente Amsterdam, de Gooise gemeenten en OV aanbieders de mogelijkheden voor een betere bereikbaarheid onderzoekt.

• Doortrekken Noord-Zuidlijn

De VVD is voorstander van het doortrekken van de Noord-Zuidlijn vanuit Amsterdam naar Schiphol en Hoofddorp. Dit ontlast het huidige vervoersnetwerk en kan voorzien in een back-up voor OV-knooppunten. In de toekomst kan de lijn ook aan de noordzijde doorgetrokken worden.