Energie | Klimaat | Milieu

Noord-Holland wil in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. De VVD ondersteunt deze ambitie en waakt over de financiële kant ervan. Het beleid van de provincie is realistisch: we zijn kritisch op de haalbaarheid van initiatieven en zien scherp toe op de ecologische effecten. Maatregelen met betrekking tot energie, klimaat en milieu zijn in principe volgend op rijks- en EU-beleid en niet aanvullend. Uiteraard staan we open voor experimenten zoals SolaRoad.


Bewustzijn vergroten


Om stappen op het gebied van energietransitie en verduurzaming van de leefomgeving te maken, is het belangrijk om het bewustzijn bij inwoners, bedrijven en instellingen te versterken. Klimaatresultaten komen vooral tot stand als partijen elkaar vinden in een gemeenschappelijke aanpak. Daarom zet de VVD in op de aanstelling van een klimaatambassadeur die samenwerking aanjaagt.

De VVD wil verder met het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland. Dit stimuleert de omslag die de economie maakt naar een duurzame energiehuishouding en een toekomstbestendig milieu.

Door met participatiefonds duurzame energie

De praktijk leert dat overbodige regels de invoering van duurzaamheid belemmeren. Die maken een circulaire aanpak lastig, omdat bijvoorbeeld afvalstromen niet mogen worden ingezet als hulpstof of halffabricaat. De VVD vindt dat het provinciaal bestuur alert moet zijn op mogelijkheden om zulke belemmeringen weg te nemen. Ook het aardkundig monument is zo’n belemmering. Het aardkundig monument, sinds 2010 opgenomen in het beleid van de provincie, verhindert de aanleg van energie-neutrale oplossingen in woon – Agrarisch Bouwareaal en recreatief bestemde gronden. Dit botst met de doelstellingen van het klimaatakkoord en de mogelijkheden om huishoudens van het gas te krijgen.

Innovatie

De techniek is continu in beweging; innovaties volgen elkaar in hoog tempo op. De VVD stimuleert ondernemerschap en innovatie, waarbij milieu -en duurzaamheidsaspecten integraal worden meegenomen in provinciale beleidsontwikkeling. Op voorhand worden geen technieken uitgesloten. Evenmin worden lopende innovaties afgeremd in afwachting van nieuwe ontwikkelingen.

Kwaliteit van lucht en water

De VVD meent dat de milieuregels voor lucht- en waterkwaliteit gewaarborgd dienen te worden.

Circulaire economie en energietransitie

De VVD ondersteunt de ambitie om tot een klimaat neutrale en circulaire provincie te komen. Nieuwe initiatieven op het gebied van duurzaamheid leiden tot meer innovatie en werkgelegenheid. Circulariteit is een kernpunt in een verantwoorde energietransitie. Alle ontwikkelingen die ons hierbij kunnen helpen zijn welkom, zolang het middel om een duurzaam doel te bereiken ook duurzaam is. 

Investeren in duurzame energie is noodzakelijk om ook in de toekomst voldoende energie te hebben. Bovendien verminderen we de CO2-uitstoot, wat het klimaat ten goede komt. De VVD onderschrijft de afspraken van het Energieakkoord. De echte energiebronnen van de toekomst zijn nog niet ontdekt of in ontwikkeling. Daarom wil de VVD nog niet voor één bepaalde energiebron kiezen. Het is belangrijk dat ondernemers en onderzoekers alle ruimte krijgen om de energiebron van de toekomst te vinden. Tot die tijd wil de VVD de verschillende energiebronnen combineren en subsidies meer op innovatie richten.

Bedrijven en mensen die vervuilen moeten geprikkeld worden om energie te besparen of meer duurzame energie te gebruiken. De internationale afspraken die Nederland heeft gemaakt, willen wij nakomen.


De VVD is voorstander van windenergie op zee buiten de 12 mijlszone. Dit kan zonder subsidie en inwoners ondervinden hier weinig tot geen hinder van. De VVD blijft tegenstander van verdere uitbreiding van wind op land anders dan binnen de vastgestelde provinciale kaders. We zijn voorstander van zonne-energie op daken en zijn terughoudend met zonne-akkers, zeker op kostbare landbouwgrond. Voorwaarden zijn in ieder geval goede landschappelijke inpassing en slim dubbel grondgebruik zoals in waterbergingsgebieden of op minder bruikbare gronden.