Land- en tuinbouw | Visserij | Landschap | Natuur

De VVD staat voor een gezonde en toekomstgerichte agrarische sector. Er moet ruimte blijven om de agrarische bedrijfsvoering op een verantwoorde wijze voort te zetten. Een economisch sterke agrarische sector is een voorwaarde voor een vitaal platteland.

Een fijne groene ruimte om te recreëren is essentieel voor de gezondheid en het woonplezier. De VVD staat voor een aantrekkelijke leefomgeving, stimuleert ontwikkelingen van het groen en gaat voor het verduurzamen van ons leefklimaat. In deze periode stelt de VVD een klimaatadaptieve toekomstvisie voor de groenblauwe ruimte op: hoe gaan we hier in ons dagelijks bestaan op de juiste en meest efficiënte wijze mee om?


Landbouw en tuinbouw 2.0


De agrarische sector in Noord-Holland is heel divers. De innovatiekracht en economische waarde is groot. Agri en food vormen een topsector die zijn producten over de hele wereld afzet. Daarom heeft Noord-Holland twee greenports: deze provincie is het centrum voor agrarische ontwikkeling. De agrarische sector staat aan de vooravond van veranderingen in productiemethodes, voedselketen en maatschappelijke waardering. De VVD meent dat deze ontwikkeling een kans biedt om vanuit deze sector een grote bijdrage te leveren aan de klimaatopgave van onze provincie.


Duurzame visserij


Een duurzame visserijsector is noodzakelijk om op lange termijn werkgelegenheid te garanderen. Initiatieven voor verduurzaming dienen waar nodig en mogelijk door de provincie ondersteund te worden.


Prachtig landschap


De diversiteit van de agrarische sector levert een gevarieerd en gewaardeerd landschap op. Het zorgt voor een gevarieerd aanbod van producten en biedt recreatiemogelijkheden. ‘Behoud door ontwikkeling’ is voor de VVD leidend bij ruimtelijke ontwikkelingen. Natuurontwikkeling, land- en tuinbouw en recreatie dienen hand in hand te gaan. De VVD vindt dat er duidelijke en overzichtelijke regels moeten komen met een visie op land- en tuinbouw en recreatieve ontwikkelingen in de natuur.


De huidige regels staan vaak haaks op elkaar en demotiveren in plaats van motiveren. De VVD is bijvoorbeeld alleen voorstander van stiltegebieden die echt te handhaven zijn. Nieuw ruimtelijk beleid moet gericht zijn op gecombineerd landschap. Dit beleid wordt opgesteld, in samenspraak met verschillende organisaties, rekening houdend met snelle(re) klimaatveranderingen.


Kennis over biodiversiteit


Kennisontwikkeling en kennisdeling met betrekking tot vergroening en vergroting van de biodiversiteit is essentieel. Verleiden is hierbij veel effectiever dan verplichten. De provincie kan dit aanjagen, zowel naar agrarische ondernemers als naar inwoners. Dit kan grote effecten hebben op bijvoorbeeld het waterbergend vermogen en de water- en bodemkwaliteit. De provincie kan zelf een stap zetten door haar eigendommen ecologisch in te richten en te laten fungeren als corridor van biodiversiteit, dwars door onze provincie heen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanpassen van bermbeheer en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.


Natuur en landbouw hand-in-hand


Naast natuur inclusieve landbouw is landbouw inclusieve natuur aan de orde. Dit maakt het beheer van natuurgebieden efficiënter, door meer synergie tussen landbouw en natuur. Het is belangrijk dat ook terrein beherende organisaties hun verantwoordelijkheid voor het beheer van hun gronden nemen, met oog voor de identiteit van het Noord-Hollandse landschap. Naast identiteit hechten we aan toegankelijkheid en beleefbaarheid van natuur. Het Natuurnetwerk Noord-Holland moeten we afmaken zoals afgesproken; ook duurzaam en langjarig agrarisch natuurbeheer kan hierbij een rol spelen.


De weidevogels doen het in Noord-Holland beter dan gemiddeld, wat aangeeft dat de inzet werkt. De VVD vindt dat de provincie zeer kritisch moet kijken naar de aanwijzing van weidevogel leefgebieden binnen en buiten het Natuurnetwerk Noord-Holland. Onevenredig subsidiebeleid en belemmeringen voor de woningbouw worden daarbij voorkomen. Toereikend faunabeheer is van groot belang voor agrariërs én natuurorganisaties, waarbij bijvoorbeeld de ganzenoverlast keihard wordt aangepakt. Het populatiebeheer voor diersoorten moet een zodanige omvang hebben dat de verkeersveiligheid, het vliegverkeer en de waterkwaliteit niet in het geding zijn en schade aan landbouwgewassen wordt voorkomen.


Veenweiden behouden


De VVD wil het prachtige maar kwetsbare veenweidelandschap behouden. We zetten in op het remmen van bodemdaling door onderzoek, technische innovaties en boerenslimheid. We kiezen vooralsnog niet voor grootschalige vernatting of andere trendbreuken ten aanzien van landgebruik. Als tot functieverandering wordt overgegaan, dient de rechtszekerheid van de stakeholders in het betreffende gebied gerespecteerd en gewaarborgd te worden. Het is belangrijk om te realiseren dat dit kostbare operaties zijn die een groot effect op het veenweidelandschap hebben.