Recreatie | Toerisme | Water

Onze provincie kent talrijke bezienswaardigheden en een typisch Hollands landschap waar nationaal en internationaal grote waardering voor is. 'Leisure' is een stevige pijler onder de Noord-Hollandse economie. De VVD vindt dat iedereen hiervan moet kunnen profiteren. Dat vraagt om beleid dat mede gericht is op de commerciële kansen van ons landschap.


Welvaart door spreiding


De aantrekkelijkheid van Noord-Holland biedt kansen om goede spreiding van toeristen over de provincie te stimuleren. De VVD is van mening dat de provincie dit kan faciliteren en regisseren. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een kwalitatief goed aanbod van recreatieroutes, gebaseerd op keuzes en met ruimte voor ondernemerschap. Het toerisme zorgt als economische sector voor werkgelegenheid en kansen. Deze kunnen met name in Noord-Holland Noord beter worden benut.

Grote evenementen

Grote evenementen geven een regio kleur. Daarom wil de VVD vanuit de provincie steun geven aan regio-overstijgende initiatieven op het gebied van (top)sport en leisure. Uitgangspunt is dat er sprake is van een toereikende, meerjarige exploitatie en dat de provincie slechts faciliteert. Hiervoor maken we in de begroting middelen vrij. De VVD staat positief tegenover de mogelijke organisatie van de Formule 1 op Circuitpark Zandvoort.

Recreatiegebieden betaalbaar houden

Goede exploitatie is essentieel om recreatiegebieden betaalbaar te houden. Hierdoor kunnen ze hun onderhoud beter financieren. Om een gezonde exploitatie mogelijk te maken, is het goed om meer economische ontwikkelingen toe te staan. Daarom is de VVD voorstander van het behouden van de mogelijkheid om evenementen in de recreatiegebieden te organiseren en ondernemerschap waar mogelijk de ruimte te geven.

Waterrecreatie als kans

Noord-Holland bestaat voor een groot deel uit water en is de watersportprovincie bij uitstek. Daarom heeft de provincie in de afgelopen vier jaar een waterrecreatievisie ontwikkeld. De VVD is van mening dat deze visie onverkort tot 2030 moet worden uitgevoerd. Hiermee wordt ruimte geboden aan de waterrecreant en de sportvisser, in balans met de natuur en omgeving. De VVD gaat voor een robuust en aantrekkelijk waternetwerk. In Noord-Holland moeten we veilig kunnen zwemmen en varen. De kwaliteit van het zwemwater moet op peil zijn.

Recent heeft de provincie met het Rijk afspraken gemaakt om de overlast door waterplanten op het IJsselmeer en de randmeren de komende vijf jaar aan te pakken. Door een gebiedsgerichte en ecologisch verantwoorde aanpak zet de provincie zich samen met partners in om ook voor de binnenwateren tot structurele oplossingen te komen. De VVD zet in op langdurige verbetering van de waterkwaliteit in onder andere de binnenwateren, meren en het IJsselmeergebied.

Water

Samen met de waterschappen zorgt de provincie voor bescherming van Noord-Hollanders tegen water. Voldoende waterberging bij overvloedige regenval én in tijden van droogte heeft prioriteit. Bescherming tegen overstromingen en klimaatbestendige inrichting van ruimte vragen om goed waterbeheer. De provincie neemt haar taak serieus en zorgt voor voldoende financiële middelen.

Bij de realisatie van grote waterprojecten worden innovatieve plannen voor verduurzaming van onze energiehuishouding gestimuleerd. Bij dijkversterkingsprojecten worden kansen voor toerisme, recreatie, natuur en regionale economie meegenomen.

Effecten van klimaatverandering

Het regent vaker en harder en er zijn meer periodes van droogte. Deze klimaatveranderingen leiden tot overlast en schade voor bewoners en ondernemers. De provincie zorgt samen met de waterschappen en gemeenten voor voldoende waterberging en toekomstbestendige inrichting van ons landschap. Met klimaat adaptieve maatregelen dragen we eraan bij dat Noord-Holland optimaal is voorbereid op wateroverlast, hittestress, verdroging en verzilting.