De bodem verdient meer aandacht

Medio maart heb ik vragen gesteld aan de gedeputeerden naar aanleiding van een onderzoek dat in de drie Noordelijke provincies is gestart naar bodemgezondheid in de landbouw.

Ik vroeg naar het belang van bodemgezondheid, welk onderzoek ernaar wordt gedaan en of het onderzoek in de Noordelijke provincies een interessante toevoeging zou kunnen zijn.

Het college antwoordde dat zij onderschrijft dat een vruchtbare bodem de basis vormt voor gezonde landbouw en een beter milieu. Dat maakt het des te opvallender hoe weinig we het in Provinciale Staten over de kwaliteit van de bodem hebben, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld lucht- en waterkwaliteit. 

Er wordt onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid, blijkt uit de antwoorden van het College. Er wordt verwezen naar onderzoeken uit 2005 en 2012, recent zijn ook de resultaten verschenen van de evaluatie Meststoffenbeleid 2016. Hieruit blijkt dat de het belangrijkste doel van de Nitraatrichtlijn gerealiseerd is. De nitraatconcentraties in het grondwater én de stikstofconcentraties in het regionale oppervlaktewater zijn in de periode 2004-2014 sterk afgenomen. Het sinds 2006 sterk dalende fosfaatoverschot op landbouwgrond leidde echter niet tot een significante afname van fosforconcentraties in het regionale oppervlaktewater. 

De agrarische sector ligt nog steeds onder vuur, 25 jaar mestbeleid zou nog steeds niet het gewenste effect op oppervlaktewater en luchtkwaliteit hebben gehad? Er zijn 800.000 koeien minder en er wordt nog maar een derde kunstmest gebruikt. Dit vraagt om nader onderzoek!

De provincie beschikt over BodemMeetnet Noord-Holland, een meetnet voor bodemkwaliteit in landelijk gebied. De laatste meting was in 2005, de volgende wordt verwacht in 2018. Wellicht kan dit meer duidelijkheid verschaffen.

De Noordelijke provincies gaan met hun onderzoek naar bodemgezondheid nog een stap verder, ze onderzoeken de functionaliteit van het bodemleven. Momenteel wordt ambtelijk onderzocht of Noord-Holland hierop gaat aansluiten. De belangen van de agrarische sector bij een rechtvaardig mestbeleid en het belang van een vruchtbare bodem als basis voor een gezond milieu pleiten in mijn ogen voor aansluiting. 

Andrea van Langen, Statenlid VVD NH.