Nieuws

 • VVD Noord-Holland wenst Martijn Bolkestein succes toe als Tweede Kamerlid

  Afgelopen maandag is - tijdens de vergadering van de Provinciale Staten van Noord-Holland - afscheid genomen van Martijn Bolkestein. De commissaris van de Koning (Arthur van Dijk) feliciteerde met trots Martijn Bolkestein met zijn nieuwe functie als Tweede Kamerlid. Lees verder

 • Racisme? Homofobie? Xenofobie? Absoluut NEE.

  Fractievoorzitter Erik van der Maas over het belang van krachtig optreden tegen racisme, xenofobie, homofobie. Hier hoeven we echter niet eeuwen voor terug te gaan, zaken te vermengen en daardoor te polariseren, zoals sommige partijen willen. De VVD wil discussie met respect voor elkaar en goede oplossingen. Lees verder

 • Noord-Holland is trots op Tata

  VVD Noord-Holland vraagt meer aandacht voor Tata als belangrijke werkgever en bron van innovatie. Zo moet de provincie een evenwicht zoeken tussen het economische belang van Tata en de gezondheid van de omgeving. Lees verder

 • Hoge waardering voor de mooie wegen, fietspaden en bruggen in Noord-Holland

  Grethe van Geffen (VVD) spreekt bij de behandeling van de jaarrekening 2019 haar waardering uit voor de mooie wegen, fietspaden en bruggen in Noord-Holland, met een speciaal compliment voor iedereen die aan het onderhoud en de veiligheid werkt! Lees verder

 • Bosplan 2.0 beter dan verbod op loslopende honden

  De commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid (NLG) vergaderde donderdag 11 juni over de bossenstrategie van Noord-Holland. Er komt volgens gedeputeerde Esther Rommel (VVD) de komende 10 jaar 350 hectare bos bij in onze provincie Maar waar? Lees verder

 • Geld over, maar weinig extra te besteden

  Recent publiceerde de provincie Noord-Holland het jaarverslag en de jaarrekening over 2019. Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid. Aan Provinciale Staten de taak om te controleren of dit is gebeurd binnen de kaders zoals die geformuleerd zijn in de begroting. Lees verder

 • VVD NH: provincie blijf bij je rol als stimulator, ga niet zelf beoordelen of gewasbeschermingsmiddelen toelaatbaar zijn

  Tijdens de vergadering van de provincie op donderdag 11 juni 2020 heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over gewasbeschermingsmiddelen. Gewasbeschermingsmiddelen worden in de agrarische sector gebruikt om bijvoorbeeld de kwaliteit van ons voedsel te waarborgen. De consument accepteert immers geen luizen of wormen in hun verse groente. Lees verder

 • Maatregelen tegen de recessie door provinciale infrastructurele projecten te versnellen

  ''Neem ook maatregelen inzake infrastructurele projecten'', aldus Grethe van Geffen (VVD). Door projecten die al gepland staan naar voren te halen geeft de provincie een positieve impuls aan de werkgelegenheid en economische dynamiek in Noord-Holland. Zo werk je aan behoud en misschien zelfs het scheppen van banen, naast de twee fondsen die de provincie mede op initiatief van de VVD opricht ter bestrijding van de gevolgen van het coronavirus . Lees verder

 • Digitale ALV 24 juni 2020

  Digitale ALV woensdag 24 juni 2020 Graag nodigen wij u hierbij uit voor de digitale ALV van de Regio Noord-Holland. Deze zal plaatsvinden op woensdagavond 24 juni, aanvang 19.30 uur. Lees verder

 • Noord-Holland maakt 110 mln euro vrij om coronacrisis te bestrijden

  Op initiatief van de coalitie in Noord-Holland, bestaande uit VVD, PvdA, GroenLinks en D66, en mede indiener CDA is Provinciale Staten vandaag akkoord gegaan met twee nieuwe fondsen ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis. Het ene fonds krijgt de naam Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur en heeft tot doel om culturele en maatschappelijke organisaties voor de korte termijn te steunen zodat die organisaties niet omvallen. Dit fonds krijgt een omvang van 10 miljoen euro. Het andere fonds dat wordt opgericht is het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds en zal zich voornamelijk richten op herstel en stimulering van de economie, duurzaamheid, CO2-reductie en de maatschappelijke infrastructuur. In dit fonds investeert de provincie 100 miljoen euro. Het initiatief werd verder nog gesteund door een brede meerderheid. Lees verder

 • VVD Noord-Holland: provincie moet de handschoen oppakken in het belang van onze natuur én economie

  Afgelopen vrijdag heeft minister Schouten in haar Kamerbrief uitgelegd hoe zij de stikstofcrisis wil oplossen. De VVD Noord-Holland ziet daarbij een belangrijke rol voor de provincies. Woordvoerder Bas de Wit (landbouw, natuur, stikstof) daarover: “De VVD Noord-Holland ziet een grote economische crisis op Noord-Holland afkomen door de Coronasituatie. Nieuwe economische activiteiten zijn daarom cruciaal voor de werkgelegenheid. Ondernemers mogen wat de VVD betreft dan ook rekenen op duidelijk stikstofbeleid van de provincie, beleid dat vergunningverlening mogelijk maakt. De VVD Noord-Holland blijft daarover met ondernemers in gesprek.” Lees verder

 • Schriftelijke vragen over de natuurvergunning voor de biomassacentrale in Diemen

  Op 20 april hebben de Statenleden Joost van Gilse (VVD) en Anouk Gielen (GL) schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de natuurvergunning voor de biomassacentrale in Diemen, die op 8 april jl. door het provinciebestuur aan energiebedrijf Vattenfall, beter bekend als Nuon, is verleend. Lees verder

 • Watervisie 2021 is kans voor waterrecreatie en sportvisserij

  16 april 2020 - De VVD Noord-Holland vindt dat de uitvoering van de Watervisie 2021 niet alleen investeringen in de natuur bevat, maar juist ook kansen biedt voor de waterrecreatie en sportvisserij. Dat stelt VVD-Statenlid Bas de Wit (woordvoerder Water) vandaag in de vergadering van de Statencommissie. De Wit daarover: "Het is goed dat de provincie in de natuur investeert, onder andere door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. De VVD vraagt daarnaast om te kijken hoe de waterrecreatie en sportvisserij daarvan kunnen meeprofiteren. Voor de natuurkwaliteit op en rondom het water is dat waardevol, bijvoorbeeld omdat vissers plastics uit het water halen en zeilers natuurontwikkelingen op onze wateren signaleren. Dat helpt om de natuurambities van de provincie waar te maken in de praktijk." Lees verder

 • Nieuwsbrief Thematisch Netwerk Senioren

  We hebben even getwijfeld of we deze maand een nieuwe editie zouden uitbrengen. De warme reacties die we de afgelopen maanden naar aanleiding van het verschijnen van de Nieuwsflits hebben ontvangen, hebben ons doen besluiten dit toch te doen. Lees verder

 • VVD Noord-Holland boos over aankoop Noord-Hollandse stikstofvergunningen door Noord-Brabant

  Woordvoerder Bas de Wit (Landbouw) vindt deze actie onbegrijpelijk. "Als overheden wil je samen optreden in de aanpak van de stikstofproblemen. Daar hebben we ons juist voor ingezet als het gaat om landelijke consistentie in de beleidsregels Stikstof. Deze actie gaat tegen het principe van samenwerking in. We moeten niet krijgen dat provincies elders bedrijven gaan uitkopen om hun eigen economie te bevorderen." Lees verder

 • Martijn Bolkestein over evenementen in het Twiske-Waterland

  Gisteren is tijdens PS gesproken over het ’ambitiedocument’ van recreatieschap Twiske-Waterland. In meerderheid is vastgesteld de zin op te laten nemen, dat zij ’geen voorstander is van grootschalige overnachtingen in het Twiske’. Hier is echter nog niet het laatste woord over gezegd. Dat het recreatieschap de ’zienswijze’ van de provincie overneemt is geen wet. Martijn Bolkestein (VVD) liet tijdens zijn bijdrage duidelijk merken dat het onwenselijk is om evenementgangers af te schilderen als milieuvandalen. Lees verder

 • Klaas-Jeroen Terwal over het OV Toekomstbeeld 2040

  Klaas-Jeroen Terwal tijdens de commissievergadering over het OV Toekomstbeeld 2040: naast lopen, fietsen en openbaar vervoer moeten Noord-Hollanders in de toekomst ook nog steeds de auto kunnen pakken. Ook binnen Amsterdam. Wil je meer mensen in het openbaar vervoer krijgen dan verleiden in plaats van verplichten! Lees verder

 • Raadszaal dicht? Raadsleden en college blijf zorgen voor goede zorg!

  28 maart − Het Thematisch Netwerk Senioren in de Samenleving, SiS, vraagt aandacht voor de kwetsbare inwoners, vaak van oudere leeftijd. Lees verder

 • Nieuwsflits nr. 5 van het TN Senioren in de Samenleving

  26 maart − In deze Nieuwsflits een link naar een korte enquête. Graag uw aandacht hiervoor. Als zoveel mogelijk lezers de enquête voor donderdag aanstaande invullen dan kunnen de uitkomsten daarvan nog gedeeld worden met onze Tweede Kamerleden. Lees verder

 • Senioren in de Samenleving

  22 maart − Wanneer we het hebben over senioren heeft een ieder daar een eigen beeld bij. Vaak krijgen we terug “ik voel me geen senior, ik sta middenin de samenleving.; ik werk (nog) of ik ben als vrijwilliger actief”. Lees verder