Provincie Noord-Holland versterkt financiële positie

Traditiegetrouw staan tijdens de laatste Statenvergadering voor het zomerreces de provinciale jaarstukken en Kaderbrief centraal. Deze documenten geven een beeld van de huidige financiële positie van de provincie en de bestedingen van het komende jaar. De VVD-fractie en een grote meerderheid van de Staten konden met tevredenheid instemmen met de voorliggende stukken. Vanzelfsprekend ook een mooi en belangrijk resultaat voor VVD-gedeputeerde financiën Elisabeth Post.

Jaarstukken 
Financieel woordvoerder van de VVD-fractie Hans van Straaten had het tijdens zijn inbreng over de jaarstukken over “een algemeen positief beeld: er is een groot overschot, er zijn gezonde verhoudingscijfers en er is een hoge ratio voor het weerstandsvermogen”. Dit is bevestigd door de accountant die een goedkeurende verklaring heeft afgegeven, zonder verontrustende bemerkingen in het verslag van bevindingen. VVD woordvoerder Van Straaten liet in zijn betoog wel doorschemeren het te betreuren dat een aantal geraamde uitgaven niet zijn besteed. Door overschot en de genoemde onderbesteding is de financiële positie sterk toegenomen, maar zijn een aantal projecten niet tot uitvoering gekomen.

Kaderbrief
Ook wat betreft de Kaderbrief, feitelijk de begroting van 2018, zijn de berichten positief. Met een bedrag van 26 miljoen beschikbaar voor verdeling vanuit 2016 en verwachte meevallers in 2017 kunnen er een aantal wensen die eerder door de Staten zijn geformuleerd, ingewilligd worden. Eén van die meevallers betreft een lagere bijdrage van de provincie aan de nieuw te bouwen Zeesluis in IJmuiden, een knap resultaat. De VVD is tevens verheugd te zien dat de provincie, samen met omliggende gemeenten, gaat investeren in de Oostelijke Vechtplassen.

De VVD kan zich dus goed vinden in de voorgelegde voorstellen voor bestemming van de middelen. Er liggen goede en sluitende financiële stukken voor ons die ook na afloop van deze collegeperiode voor een toekomstig college ruimte laten voor nieuwe initiatieven.