VVD: zet vaart achter preventiemaatregelen wildschade

Dit voorjaar heeft op initiatief van de VVD een afvaardiging van Provinciale Staten een bezoek gebracht aan een broccoli kweker in Grootebroek. Tot schrik van de VVD gaf de kweker aan dat hij 20(!) uur per week bezig is met het voorkomen van schade door ganzen. Daarnaast maakte de kweker ons duidelijk hoeveel preventieve maatregelen hij inmiddels genomen heeft, waarvoor geen enkele tegemoetkoming in de kosten is geregeld.

Dubbelop
Dit jaar kan er al enkele maanden niet gejaagd worden omdat het faunabeheerplan (nog) niet is goedgekeurd. Dat betekent voor boeren- en tuinders dat er nog meer preventieve maatregelen genomen moeten worden én dat er nog meer schade is. De VVD-fractie heeft hierover reeds schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten gesteld.

Motie
De VVD is de mening toegedaan dat er niet getornd moet worden aan de huidige schaderegeling, maar het faunabeheer alleen is tot op heden niet voldoende gebleken om de schadelast te beperken. Samen met het CDA, D66, PvdA en GroenLinks heeft de VVD dan ook tijdens de Statenvergadering van 10 juli een motie Vreemd aan de Orde ingediend die is aangenomen.

Drukmiddel
Met het indienen van de motie willen partijen de urgentie aangeven van een gecoördineerd en gebiedsgericht beleid voor faunabeheer met daarin een tegemoetkoming aan boeren- en tuinders voor preventie van wildschade. Tevens zijn de indienende partijen benieuwd of de portefeuillehouder inzicht kan verschaffen over de voortgang en de termijn waarop we een dergelijk voorstel kunnen verwachten.

Bijgevoegd treft u de schriftelijke vragen en de motie Vreemd aan de Orde.