Meer ruimte, vertrouwen en lef in de Omgevingsvisie

Op maandag 9 oktober hebben Provinciale Staten van Noord-Holland een richtinggevend debat gevoerd over de Omgevingsvisie. De praktijk was dat alle partijen een vorm van algemene beschouwingen hielden maar dan op het vlak van ruimtelijke ordening. Ook de VVD heeft daarbij haar visie op hoe de provincie er uit moet zien in 2050 neergelegd.

Impactanalyse voor alle moties

Er werden een groot aantal moties ingediend door de partijen, die sterk verschilden van elkaar in reikwijdte en consequenties maar elkaar soms ook overlapten of uitsloten. Om daar inhoudelijk goed op te kunnen reageren, heeft Paul Slettenhaar namens de VVD voorgesteld om niet diezelfde dag al over de moties te stemmen maar om GS langer de tijd te geven om de effecten van de moties in kaart te brengen. Het voorstel werd unaniem aangenomen.

Stemming moties in november

Op maandag 13 november wordt in een speciale Statenvergadering over de moties gestemd. De uitkomsten van het debat en aangenomen moties worden verwerkt in een “Koersdocument” voor de provinciale Omgevingsvisie NH2050. Deze voordracht wordt op 7 december 2017 behandeld in een gezamenlijke commissievergadering. En op 18 december besluiten Provinciale Staten erover, waarna het document als basis dient voor de concept-Omgevingsvisie NH2050.

Bijeenkomst voor gemeenteraden en waterschappen

Ook heeft de VVD gesteund door de coalitie verzocht om een bijeenkomst te organiseren voor gemeenteraden, waterschapsbesturen. Op deze manier kan hun inbreng over de omgevingsvisie worden meegenomen vóór behandeling van de concept-omgevingsvisie in de commissie en Provinciale Staten. Een datum hiervoor volgt nog.

Visie van de VVD in NH

De belangrijkste punten uit de inbreng van woordvoerder Paul Slettenhaar leest u onderstaand.

Algemeen

De VVD is groot voorstander van de nieuwe omgevingswet. De VVD wil dat de nieuwe omgevingsvisie meer ruimte geeft voor lokaal maatwerk, flexibel omgaat met initiatieven en minder regels voor burgers en ondernemers oplevert. Er zal in de toekomst maar één overheid bezig zijn met een aanvraag van een burger of ondernemer. Het is daarom extra belangrijk elkaars rol serieus te nemen

Regio's

De verschillen binnen en tussen regio’s worden zichtbaarder en nemen toe. In die verbinding heeft de provincie een belangrijke rol. Vanuit de regio wordt al keihard gewerkt aan samenwerking. Ik noem West-Friesland. Een vitale regio met onderscheidende kernen. Dat is maatwerk. De VVD wil geen overmatig sturende provincie maar een faciliterende provincie richting de regio's, en bestuurlijke organen zoals de waterschappen in de geest van de omgevingswet!

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid wil de VVD geen provinciale koppen op EU regels. We willen een regionaal maatregelenpakket waarbij energiebesparing en de opwekking van duurzamere vormen van energie centraal staan. De provincie moet de kaders stellen voor de realisatie van energieparken, maar met een structurele betrokkenheid van lagere overheden. Ook moeten niet bij voorbaat al specifieke technieken worden benoemd. Want het verminderen van de energieafhankelijkheid van dubieuze regimes, het behalen van de doelen van het klimaatakkoord en behoud van een leefbare omgeving staan centraal.

Mobiliteit

De VVD wil aandacht voor nieuwe vormen van mobiliteit zoals zweeftreinen en zelfrijdende auto’s. Een optimaal aansluitend netwerk en veilige, betere doorstroming van auto, fiets, vaarwegen en OV is daarvoor cruciaal. Smart mobility oplossingen en proeven daarmee moeten we faciliteren. Daarbij ook letten op de (fysieke) betrokkenheid van stad en platteland en mobiliteit ook buiten de MRA stimuleren, zodat ook daar een goed vestigingsklimaat ontstaat.

Landbouw

Landschap en ondernemen gaan hand in hand. In Noord-Holland kan de agrarische sector een grote rol pakken in het onderhouden van het landschap. De visie moet opnieuw ruimte bieden voor agrarisch natuurbeheer. Ook nieuwe vormen zijn welkom. De visserij en de havens zijn van groot belang voor NHN en met name Den Helder. Voor de VVD is het van belang dat de hele sector verduurzaamt zodat we uiteindelijk de klimaatdoelen halen.

Natuur

Het NNN is belangrijk maar is geen doel op zich! Ruim 20% van het budget van de provincie gaat naar natuur, bewoners moeten dus meeprofiteren, het NNN moet bijvoorbeeld toegankelijker worden. De visie moet de inpassing van economische activiteit in het landschap faciliteren. Wij pleiten voor ruime, maar duidelijke kaders waarbinnen overheden de mogelijkheden voor  inwoners en ondernemers niet verder vernauwen. Ook willen we meer experimenteerruimte en regelvrije gebieden creëren, en moet de provincie de effecten van haar beleid gaan meten.

Woningbouw

De huidige koers om de woningbouwopgave binnenstedelijk te realiseren past niet in de gedachte van de omgevingswet. De provincie zal open moeten staan voor mogelijkheden om buitenstedelijk woningbouw te realiseren. Oa. het huidige instrument om te sturen op prognosecijfers per regio moet op de schop. Gemeenten die kunnen en willen bouwen worden geremd door een verdeling met andere gemeenten. Het is belangrijk om het ja-mits-principe goed uit te werken. Een goede bereikbaarheid en leefbaarheid zijn vereisten. Naast bouwen bij OV-knooppunten moet de visie ook ruimte bieden voor bouwen bij weg-  en waterknooppunten. Binnenstedelijk bouwen blijft eveneens belangrijk. Transformaties van kantoorgebouwen en bedrijfsterreinen kunnen een bijdrage leveren aan het woningtekort. Daarnaast moeten oude gebouwen eenvoudiger een nieuwe bestemming kunnen krijgen, ook in het buitengebied. Zo kunnen we bestaande capaciteit beter benutten door aansluiting te vinden op veranderende behoeften.

Ondernemers

Economische ontwikkeling en welvaart voor alle Noord-Hollanders staat of valt met een goed vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven en de faciliterende (semi) overheidsinstellingen daaromheen. Dat goede vestigingsklimaat vraagt om een gunstig belastingklimaat, een goede bereikbaarheid maar ook afdoende en kwalitatief hoogwaardige ruimte voor ondernemerschap.  

Bedrijventerreinen

De VVD wil dat de provincie waakt voor een wildgroei van bedrijventerreinen. De provincie bewaakt dat er afdoende ruimte is en blijft voor zware en chemische industrie, het gaat hierbij immers om het behoud van tienduizenden banen. Daarbij houdt zij uiteraard rekening met het belang van een goede leefbaarheid.  Ruimte voor het Noord-Hollandse maritieme cluster van zowel zee- als binnenhavens moet op peil gehouden worden.

Detailhandel

Er is veel zorg over leegstand van winkels in kleinere kernen. De VVD vindt het aan gemeenten en ondernemers om het winkelaanbod in lijn te brengen met de lokale vraag. De provincie helpt met het in kaart brengen van het regionale aanbod en biedt waar nodig ruimte voor de ontwikkeling van centraler gelegen winkelgebieden.

Glasvezel 

Glasvezel is cruciaal voor de toekomst van Noord-Holland. Er moet een structuur komen voor ondergrondse bedrading, de provincie moet hier een actieve rol in opnemen. Digitalisering heeft een steeds grotere impact op ruimte: er komen fysieke datacenters, er is minder kantoorruimte nodig en meer flexplekken, wat weer leidt tot minder verkeer. De provincie moet hierin haar verantwoordelijkheid oppakken.

Schiphol 

Er zijn in het verleden goede afspraken gemaakt over het creëren van een balans tussen de ontwikkeling van Schiphol, hinder, leefomgeving en ruimte rond Schiphol. Voor de toekomst moeten we kijken hoe innovatie kan worden ingezet voor ruimte voor Schiphol als mainport.

Erfgoed & recreatie 

Toegankelijk en goed onderhouden cultuur-historisch erfgoed vergroot de leefbaarheid en economische kansen van Noord-Hollanders. Breng daarom een duidelijke scheiding aan tussen natuur en recreatiegebied zodat er afdoende ruimte komt voor recreatief ondernemerschap, evenementen en festivals door de hele provincie. Behoud beschermde natuurgebieden maar maak ze toegankelijker voor bezoekers. Behoud en nieuw gebruik van monumentale panden en industrieel erfgoed, en Unesco werelderfgoed zoals de Stelling van Amsterdam en de Beemster staat voorop.

Bestuur 

De wijze van besturen is doorslaggevend voor de uitvoering van de Omgevingswet. Een van de vier verbeterdoelen die in de wet geformuleerd zijn, luidt dan ook: ‘de bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving vergroten.’ De VVD wil deze ruimte voor gemeenten inbouwen in deze visie en het lef hebben om de consequenties van minder regels te accepteren en nieuwe ontwikkelingen toe te laten. Loslaten is moeilijk maar het leidt tot gezondere relaties.

Conclusie

De VVD ziet uit naar de concept-visie en heeft er vertrouwen in dat dit een helder en bondig document wordt. Het credo wat de VVD daarbij graag wil meegeven aan het College van Gedeputeerde Staten is: ruimte, vertrouwen en lef!

 

Paul Slettenhaar