Bouwstop Leeghwaterbrug slechts gedeeltelijk opgeheven

De gemeente Alkmaar zag zich 15 mei genoodzaakt om een bouwstop op de Leeghwaterbrug af te kondigen omdat de opdrachtnemer onvoldoende de constructieve veiligheid kon waarborgen. Naar aanleiding van dit bericht heeft het Statenlid Hanneke Kaamer van Hoegee direct, middels schriftelijke vragen om duidelijkheid gevraagd. Vandaag heeft Provinciale Staten een brief ontvangen met daarin een update over de bouw van de Leeghwaterbruggen. Deze brief was minder geruststellend dan de eerdere beantwoording.

De gemeente Alkmaar zag zich 15 mei genoodzaakt om een bouwstop op de Leeghwaterbrug af te kondigen omdat de opdrachtnemer onvoldoende de constructieve veiligheid kon waarborgen. Naar aanleiding van dit bericht heeft het Statenlid Hanneke Kaamer van Hoegee direct, middels schriftelijke vragen om duidelijkheid gevraagd. De beantwoording van deze vragen stelden gerust en de gedeputeerde gaf aan dat er op dat moment nog vanuit werd gegaan dat de werkzaamheden conform de planning maart 2019 gereed zouden zijn. Vandaag heeft Provinciale Staten een brief ontvangen met daarin een update over de bouw van de Leeghwaterbruggen. Deze brief was minder geruststellend dan de eerdere  beantwoording. 

Bouwstop

De planning was dat de werkzaamheden aan de Leeghwaterbruggen medio juli weer gestart zou worden. De boorstellingen die benodigd zijn voor de fundering werden, in afwachting van het bericht dat de bouwstop opgeheven zou worden, geplaatst. Echter bleken de documenten voor de gemeente Alkmaar wederom onvoldoende. Om die reden is de bouwstop slechts gedeeltelijk opgeheven. Op het deel van de werkzaamheden (fundering) dat nog steeds zeer cruciaal is voor de planning geldt nog steeds een bouwstop. 


Intensievere betrokkenheid provincie

Uit de vandaag ontvangen brief blijkt dat er al in maart een eerste escalatiegesprek heeft plaats gevonden tussen de Provincie en de opdrachtnemer. Alleen was toen de verwachting dat er geen bouwstop opgelegd zou gaan worden. Er is toen met de opdrachtnemer afgesproken dat er een planning zou worden aangeleverd.

Ook tijdens de bouwstop is er door de Provincie en de gemeente Alkmaar alles op alles gezet om de werkzaamheden weer vlot te krijgen. Zo zijn toetsingstermijnen verkort van drie weken naar één dag en is de inhoud van de documenten tot op instructie niveau besproken. Dat alles heeft er niet toe geleid dat de bouwstop volledig werd opgeheven. Er kan dus niet gestart worden met de fundering. 


In het laatste escalatie gesprek (medio juli) is afgesproken dat de provincie intensiever bij de voorbereiding van het project betrokken wordt, de projectleiding bij de opdrachtnemer gewijzigd wordt en de organisatie uitgebreid wordt. Tevens zal er een “shared office” worden georganiseerd waarin de opdrachtnemer en de Provincie gezamenlijk de voortgang, inhoud van het ontwerp en de aanpak besproken zal worden. Verder zal de opdrachtnemer een onafhankelijk bureau inschakelen welke de documenten toetst die aan de provincie moeten worden aangeleverd. 

Ingebrekestelling

De provincie heeft de opdrachtnemer ondertussen officieel in gebreke gesteld. Hierin wordt de opdrachtnemer gesommeerd om een deugdelijk herstelplan inclusief planning aan te leveren en daarin te bevestigen dat de bruggen uiterlijk 29 maart 2019 weer in gebruik worden genomen.


De planning staat dus fors onder druk, toch wordt alles op alles gezet om de bruggen weer in gebruik te geven in maart 2019. Provinciale Staten wordt opnieuw geïnformeerd zodra er meer bekend is over de aanpak en de planning. Als dit voor de eerst volgende commissie vergadering (17 september) nog niet duidelijk is dan zullen wij de vandaag ontvangen brief laten agenderen en hierover gedeputeerde Post opnieuw bevragen.