VVD stelt Deltaplan Wonen voor

Er is in Noord-Holland een groot tekort aan woningen en bovenal betaalbare woningen. 230.000 woningen zijn er de komende jaren nodig. De VVD Noord-Holland stelt voor dat er een Deltaplan Wonen wordt opgesteld.

Er moeten minimaal 75.000 woningen per jaar worden gebouwd om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, aldus minister Ollongren. Wat wij zien is een oververhitte huizenmarkt in nu nog vooral de randstad, maar met inmiddels een uitwaai-effect naar omliggende gemeenten zoals bijvoorbeeld Haarlem, Alkmaar, Castricum, Schagen en Hoorn.


Tekorten en stagnatie

Er worden minder omgevingsvergunningen verleend, het transformeren van kantoren naar woningen stokt, harde plancapaciteit blijkt in de praktijk toch niet altijd hard te zijn, een tekort aan voldoende en gekwalificeerd personeel, hypotheekregelen die beperkend zijn. Allemaal aspecten die ertoe leiden dat de woningbouw stagneert en er geen ruimte is voor starters en doorstromers op de huizenmarkt.

 

Inhaalslag op de woningmarkt

De grote woningbehoefte in Noord-Holland vraagt om samenwerking en versnelling. De VVD is voorstander van een provinciaal Deltaplan Wonen met een breed maatschappelijk draagvlak, als uitgangspunt voor alle woningbouwlocaties. Naar onze mening moet behoefte gestuurd gebouwd worden. Hierbij dient het onderscheid tussen de Metropoolregio Amsterdam en de rest van de provincie te verdwijnen en het onderscheid tussen bouwen binnen of buiten bebouwd gebied minder dwingend te worden. Specifieke lokale omstandigheden leiden tot maatwerk-oplossingen. Randvoorwaarden bij de woningbouw zijn ruimtelijke kwaliteit en de identiteit van waardevolle landschappen.

 

Klimaatneutraal wonen op knooppunten

Bij woningbouw kijkt de VVD primair naar knooppunten. Dit betekent dat in de planvormingsfase in overleg met de regio goed gekeken moet worden naar de aanleg van infrastructuur, het OV en andere voorzieningen.

Nieuw te bouwen woningen moeten zoveel als mogelijk klimaatneutraal zijn. Dat komt tegemoet aan het principe dat wij hanteren dat alle energie die je niet verbruikt, ook niet opgewekt hoeft te worden.

Bij woningbouw wordt tevens aandacht besteed aan voldoende groen en watermanagement om zodoende effecten van klimaatverandering op te kunnen vangen en de leefbaarheid en het woongenot te kunnen blijven garanderen.

 

Noord-Holland-Noord als voortuin MRA

De VVD wil het aanbod afwegen dat is gedaan door de regio Noord-Holland Noord om de woningnood in de MRA mee te helpen ledigen. Het onderzoek dat daarvoor nodig is moet niet alleen gestoeld zijn op demografische grondslag maar juist op de perspectieven die geboden kunnen worden. Metropolitaans denken reikt verder dan de gecreƫerde grens tussen de MRA en NHN. NHN als voortuin van de MRA!

 

Regierol provincie

De provincie moet waar nodig een regisserende rol op de woningmarkt vervullen. De VVD wil dat de provinciale overheid het voortouw neemt in het uitrollen van het Deltaplan Wonen om de urgente woningbouw versneld te realiseren. Dit uiteraard in nauwe afstemming met gemeenten en maatschappelijke stakeholders. Marktwerking en ondernemerschap zijn noodzakelijk om de uitdagingen op de woningmarkt het hoofd te bieden.