Omgevingsvisie NH2050 vastgesteld

De hoofdambitie is de balans tussen economische groei en leefbaarheid. De aan de visie gekoppelde sturingsfilosofie is ’lokaal wat kan, regionaal wat moet’.

Met een integrale omgevingsvisie kan de provincie een antwoord bieden op de groeiende samenhang tussen de opgaven in de fysieke leefomgeving. De VVD is van mening dat de provincie verantwoordelijkheden waar mogelijk bij de gemeenten dient neer te leggen. Maatwerk is hierbij van groot belang.

"Er ligt een prima visie, maar met het vaststellen van deze visie zijn we er nog lang niet. De werkelijke pijnpunten zullen pas aan bod komen bij het vaststellen van de omgevingsverordening. Pas dan zal duidelijk worden of Provinciale Staten de teugels durft te laten vieren.

Bij andere partijen blijkt vaak de behoefte om meer vast te leggen dan noodzakelijk is. Er moet juist minder worden vastgelegd in de visie; we moeten wachten op de uitvoering bij de Omgevingsverordening." aldus woordvoerder Jerry Kramer.


Omgevingsvisie in het kort

In de Omgevingsvisie NH2050 zijn de in Koers NH2050 geformuleerde langetermijnambities vertaald naar een aantal generieke randvoorwaarden en principes over de leefomgevingskwaliteit in Noord-Holland en een vijftal bewegingen naar de toekomst toe:

Dynamisch Schiereiland – het benutten van de unieke ligging is leidend waarbij de kustverdediging voorop staat en waar toeristische en recreatieve kansen benut kunnen worden en natuurwaarden worden toegevoegd.

Metropool in ontwikkeling – de Metropoolregio Amsterdam zal steeds meer als één stad functioneren en de reikwijdte van de metropool wordt groter. Door het ontwikkelen van een samenhangend metropolitaan systeem vergroten we de agglomeratiekracht.

Sterke kernen, sterke regio’s – de ontwikkeling van centrumgemeenten die daarmee het voorzieningenniveau in de gehele regio waarin ze liggen vitaal houden en de kernen hun herkenbare identiteit behouden.

Nieuwe energie – het benutten van de economische kansen van de energietransitie en circulaire economie.

Natuurlijk en vitaal landelijke omgeving - het ontwikkelen van natuurwaarden in combinatie met het versterken van de (duurzame) agri-foodsector.

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking; voor die tijd zal de Provinciale Omgevingsverordening worden opgesteld.