Innovatie en overleg om bodemdaling tegen te gaan


Bodemdaling in veenweidegebieden en daarmee de terugdringing van de broeikasgasuitstoot wordt de komende tijd een enorme uitdaging voor de provincie Noord-Holland. Er is een breed draagvlak om iets te doen aan deze bodemdaling.

‘Er is echter nog heel veel kennis nodig - kennis die verkregen moet worden samen met alle betrokken partijen’, aldus VVD-statenlid Esther Rommel in haar inbreng tijdens in de vergadering van de Provinciale Staten.

Tijdens de commissievergadering maandag 3 december waren er meerdere insprekers, waaronder verschillende boeren, die hun trekkers voor de deur van het provinciehuis hadden geparkeerd. Ze benadrukten allemaal dat de notitie veel te rigide wijst in de richting van onder water zetten van landbouwgrond om bodemdaling tegen te gaan. Er zijn volgens de protesterende boeren andere methodes dat doel te behalen.

Ingrijpende maatregelen

Zoals vaak is met dergelijke grote projecten zijn er vele opties en uiteindelijk moeten er keuzes worden gemaakt die ingrijpende maatregelen inhouden en ons landschap waar Nederland zo bekend om is zullen wijzigen. Bijna 27.126 ha bevindt zich buiten NNN. 11.670 binnen NNN. Esther Rommel: ‘Dat alleen al vraagt om een andere aanpak. Maatwerk is nodig. Maatwerk in overleg met alle belanghebbenden.’

Tijdens een recent werkbezoek spraken Statenleden van diverse fracties ook over proefprojecten. Zoals uit de betreffende notitie(*) blijkt lijkt dit bij bepaalde gebieden, met name de urgente, een afgebakend project. De VVD heeft gevraagd om een uitwerking daarvan, met beeld en cijfermatige onderbouwing.
Voor het gebied dat in gebruik is voor de landbouw zal meer tijd en overleg nodig zijn.

Brede kennis vergaren

De VVD vindt het te kort door de bocht wanneer we ons alleen focussen op vernatting. Dit temeer omdat de zogeheten Paludi-culturen zich nog voor 100% in de onderzoeksfase bevinden. 

De VVD is van mening dat we gedurende het gehele traject ook kennis moeten vergaren omtrent andere mogelijke oplossingen. Zoals innovatieve technieken, onderwaterdrainage en drukdrainage. 

Daarnaast is de VVD zeer benieuwd naar de financiële onderbouwing van de diverse oplossingen, maar dan met cijfermatige inschattingen. 

Esther Rommel: ‘De VVD benadrukt nogmaals dat het heel belangrijk is om in goed overleg te blijven met alle partijen. Dat is Gedeputeerde Loggen wel toevertrouwd. We hopen dat dat zo blijft.’

Draagvlak essentieel

Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Cees Loggen (VVD) is alle aandacht voor bodemdaling goed: ‘Het huidige systeem staat aan de rand van zijn kunnen. Er moet echt wat gebeuren. Maar we moeten alle belangen goed afwegen. We gaan het gesprek aan met alle partijen. Als we het doel maar gaan halen. We zijn nu nog niet toe aan de inhoud. We moeten de tijd nemen. Het moet financieel en technisch haalbaar zijn en ook is draagvlak essentieel.’
Op heel korte termijn worden betrokken partijen uitgenodigd door de provincie, aldus Loggen.

(*) Notitie Kader en richtinggevende uitspraken bodemdaling veenweidegieden, zie bijlage.