Vragen VVD over rivierkreeften in NH-wateren


In verschillende media verschenen in november berichten over signalering van de Amerikaanse rivierkreeft in Noord-Hollandse sloten en kleine wateren. De VVD maakt zich zorgen over de aantasting van agrarische en natuurlijke elementen van het Oosterdelgebied en de lange termijn gevolgen voor boeren en natuur. Inmiddels heeft de VVD-fractie schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Sinds 1985 komt de Amerikaanse rivierkreeft voor in de Nederlandse wateren. De Amerikaanse rivierkreeft is wijdverspreid in Nederland en is gevestigd in rivieren, grotere kanalen en meren. De kreeft is een exoot en heeft daardoor nauwelijks natuurlijke vijanden. De kreeft vermenigvuldigt zich zeer snel en leeft van waterplanten in sloten, waardoor andere diersoorten en planten in het gedrang komen. Ook graven de kreeften, net als muskusratten, gangen in oevers, die daardoor instabiel worden.


Vragen

Esther Rommel, VVD-statenlid, heeft inmiddels de volgende schritelijke vragen aan GS gesteld:

  1. Is de provincie bekend met de opmars van de Amerikaanse rivierkreeft?
  2. Is de provincie bekend met de genoemde rapporten?
  3. Wat zijn de huidige eliminatie- en/of beheersmaatregelen om deze invasieve soort in toom te houden?
  4. Bij welke overheid en/of uitvoeringsorganisatie is deze taak neergelegd?
  5. Wat is op dit moment de rol van de provincie in deze?
  6. Is bij de provincie zicht op de aantallen en schade die wordt veroorzaakt? Zo ja, kunt u hierover inzicht verschaffen? Zo nee, waarom niet?
  7. Zijn er andere gemeenten en/of bestuursorganen (Waterschappen, Staatsbosbeheer) die hierover met de provincie hebben gecommuniceerd? Zo ja, wat was de kern van deze communicatie?
  8. Klopt het dat op dit moment tuinders worden aangeslagen voor de kosten van de schade aan de waterkanten die worden veroorzaakt door deze uitheemse rivierkreeften? Wat vindt u hiervan?
  9. Zijn Gedeputeerde Staten bereid om met Staatsbosbeheer, de (Unie van) Waterschappen en het ministerie in gesprek te treden over deze kwestie en Provinciale Staten daarvan op de hoogte te stellen? Zo niet, waarom niet?
  10. Wat is uw mening over de beschreven situatie en wat zijn volgens u de eerste stappen die door de provincie gezet kunnen worden richting een oplossing?

Oosterdelgebied

In het historische Oosterdelgebied bij Broek op Langedijk worden sinds enige tijd steeds grotere aantallen aangetroffen. Dit gebied bestaatal 850 jaar uit akkers op eilandjes zonder walbeschoeiing. Deze kreeftsoorten kunnen zich over het land verspreiden, waardoor het mogelijk is dat zij barrières in het water ontwijken.De rivierkreeft is slechts van de akker te houden door houten beschoeiing met daarachter houtsnippers. In het Oosterdelgebied worden walkanten ondergraven en op dit moment tuinders aansprakelijk gesteld. 

 

Geen afdoende vorm van bestrijding

In de praktijk blijkt er in Nederland geen sprake te zijn van afdoende vorm van bestrijding. In overleg met eigenaar Staatsbosbeheer en de Noord-Hollandse bond voor beroepsvissers mag sinds kort door een beroepsvisser gejaagd worden op de rivierkreeft. Landelijk beleid voor het tegengaan van verspreiding lijkt eveneens niet te bestaan.