VVD stelt vragen over de onderzoeksresultaten van het RIVM-onderzoek ‘grafiet en gezondheid’

Woensdag 5 juni 2019 - In januari 2019 hebben alle Statenfracties in de Provinciale Staten, dus ook de VVD-fractie, reeds unaniem hun afkeer uitgesproken over de ‘grafietregens’ afkomstig uit het industriegebied nabij Wijk aan Zee. Gisteren is het tussentijds RIVM rapport verschenen, waarin wordt beschreven dat er zware metalen verborgen zitten in de grafietregens, welke voornamelijk schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van kinderen.

Klaas-Jeroen Terwal (VVD) wil graag meer helderheid over de bevindingen uit het onderzoek en vraagt Gedeputeerde Staten om opheldering over de inhoud van het RIVM-rapport.  

VRAGEN
Naar aanleiding van de berichten in de media en het bericht op de website van de provincie heeft de VVD de volgende vragen gesteld:

Vraag 1:
Sedert 2016 is bij het slakverwerkingsproces bij Tata Steel en Harsco verschillende keren uitstoot geweest waarbij grafiet in de omgeving terecht is gekomen. Wat is de reden dat pas eind 2018 het RIVM is benaderd voor een onderzoek?

Vraag 2:
Waarom wordt er gesproken van een inschatting van mogelijke gezondheidsrisico’s van grafietregen? Zijn er op dit moment geen nauwkeurigere onderzoeksresultaten te verkrijgen die een duidelijker beeld geven dan uitsluitend een inschatting?

Vraag 3:
Er wordt gesteld dat grafietregen uit fijn stof en grof stof bestaat en dat de bewoners in de IJmond in hun omgeving vooral het grove stof zien omdat het fijne stof met het blote oog niet zichtbaar is en minder snel neerslaat. Betekent dit dat in verder gelegen gemeenten, buiten de IJmond, fijn stof met dezelfde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) kan zijn neergedaald? Zo ja, moet ook dit fijn stof niet onderzocht worden en de mogelijke gezondheidsrisico’s bij blootstelling?

Vraag 4: 

Uit data van het algemene luchtmeetnet dat in de omgeving van Tata Steel vijf meetpunten heeft is de grafietregen niet terug te zien. Werkt dit luchtmeetnet dan wel naar behoren en moeten er niet meer meetpunten geplaatst worden?

Vraag 5:
Wat zijn de redenen dat er uitsluitend veegmonsters zijn genomen na één incident (op 29 maart jl.) van grafietuitstoot en niet bij meerdere incidenten?

Vraag 6:
Zijn negen veegmonsters voldoende om een duidelijk beeld te krijgen van de samenstelling van grafietregen?


Vraag 7:
Voor een eerste inschatting is alleen gekeken naar de belangrijkste zorgwekkende stoffen in grafietregen. Waarom zijn bij deze inschatting ook niet ‘de minder belangrijke’ zorgwekkende stoffen meegenomen? Wanneer gebeurt dit wel?

Vraag 8:
Waarom is er in het huidige onderzoek van het RIVM alleen gekeken naar de blootstelling via de huid en via hand-mondcontact? Komt er nog een vervolgonderzoek naar overige blootstellingsroutes zoals via voedsel?

Vraag 9:
Zijn er naast gezondheidsrisico’s voor de omwonenden ook risico’s voor de werknemers van Tata Steel en Harsco? Zo ja, welke maatregelen worden daarvoor genomen door beide bedrijven?

Vraag 10:
Eind juli 2019 wordt het definitieve advies van het RIVM verwacht. Welke onderzoeksresultaten ontbreken in het huidige tussenresultaat, waardoor er op dit moment nog geen definitief advies gegeven kan worden? In welke mate wordt verwacht dat het definitieve advies zal afwijken van het huidige tussenresultaat?