Ook in het buitengebied glasvezelnetwerken van groot belang

Zaterdag 15 juni verscheen in het Financieel Dagblad een publicatie over de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Hollands Kroon. Hierin werd geschreven over een discussie tussen enerzijds inwoners, Kabeltex en provincie, en anderzijds Delta Rijssen inzake het verlenen van een garantie van de provincie voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. Dit ligt nu onder de rechter. Er zijn signalen dat dit tot vertragingen bij de aanleg van glasvezel in Opmeer heeft geleid.

VVD Noord-Holland, 14-06-2017

Het belang van snelle, betrouwbare internetverbindingen wordt steeds groter in een samenleving die digitaliseert. Glasvezel speelt daarin een belangrijke rol om deze internetverbindingen voor inwoners en bedrijven mogelijk te maken. Soms zijn commerciële partijen niet geïnteresseerd om dit glasvezelnetwerk aan te leggen in gebieden, vaak omdat het soms beperkte aantal (potentiële) aansluitingen commercieel niet opweegt tegen de hoge aanlegkosten. De provincie heeft in deze gevallen de afgelopen jaren in diverse gebieden een rol gespeeld.

Naar aanleiding van dit artikel en de daarop volgende reacties richting de VVD-fractie over de aanleg van glasvezel, heeft de VVD-fractie de volgende schriftelijke vragen ingediend: 

  1. Is GS bekend met de publicatie in het FD d.d. 15-6-2019? Wat is de reactie van GS op dit artikel?

  2. Uiterlijk eind juli 2019 volgt uitspraak in de casus Hollands Kroon. Is GS voornemens om de gevolgen van die uitspraak voor de inwoners van Hollands Kroon inzichtelijk te maken, en hoe? Hoe gaat GS daarover communiceren met de inwoners?

  3. Heeft de rechtszaak in Hollands Kroon direct of indirect effect op de aanleg van glasvezel in andere gebieden zoals bijvoorbeeld in Opmeer, waarom en wat zijn die effecten?

  4. Welke andere initiatieven zijn er in Noord-Holland waar de provincie mogelijk een rol zal spelen als garantsteller voor de financiering van de aanleg van glasvezel? Over welke initiatieven is besluitvorming reeds genomen, en welke initiatieven zijn in voorbereiding?

  5. Spelen er in andere gebieden soortgelijke rechtszaken zoals in Hollands Kroon of is de verwachting dat die aan de orde zullen komen, en waarom wel/niet? Heeft GS in dat kader al contacten met marktpartijen in andere gebieden, en welke?

  6. Inwoners en bedrijven in Opmeer klagen over vertragingen in de aanleg van het glasvezelnetwerk. Heeft GS dergelijke signalen ontvangen? Zo ja, hoe verklaart GS de vertragingen en welke rol ziet GS voor zichzelf om een  versnelling aan te jagen? Zo nee, is GS bereid om in contact te treden met inwoners, de gemeente en Kabeltex om te kijken wat er aan de hand is en welke rol GS eventueel kan spelen in het aanbrengen van een versnelling?

  7. Wanneer verwacht GS dat de afzonderlijke glasvezelprojecten in Hollands Kroon en Opmeer opgeleverd worden (lees: dat inwoners een aansluiting op glasvezel hebben)?