Geld over, maar weinig extra te besteden

Recent publiceerde de provincie Noord-Holland het jaarverslag en de jaarrekening over 2019. Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid. Aan Provinciale Staten de taak om te controleren of dit is gebeurd binnen de kaders zoals die geformuleerd zijn in de begroting.

Wie begint met lezen in het lijvige document, zal al snel een glimlach om de mond krijgen. Het jaarrekeningresultaat is € 35,6 miljoen. Ja, u leest het goed! Dat de provincie zo’n mooi resultaat zou boeken was van tevoren niet bekend noch verwacht. Bij de laatste begrotingswijziging werd nog uitgegaan van een verlies van een kleine € 4 miljoen. Dat het uiteindelijk meevalt komt onder andere doordat een aantal subsidies lager zijn vastgesteld dan geraamd. Daarnaast zijn gereserveerde middelen vrijgevallen.

De jaarstukken 2019 laten zich lezen als een boek. En die vergelijking trek ik niet alleen vanwege de omvang van het stuk – totaal 273 pagina’s. Op overzichtelijke wijze wordt het Provinciale takenveld gepresenteerd. Per programma wordt aan de hand van een zogenaamde doelenboom inzichtelijk gemaakt waar de middelen aan besteed zijn. Zowel tijdens de behandeling in de rekeningencommissie als in de commissie Economie Financiën Bestuur, waren de reacties van de deelnemende staten- en commissieleden overwegend positief. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven en het resultaat blijft boven de streep.

Woordvoerders van enkele partijen geven aan dat weliswaar inhoudelijk niets valt af te dingen op de financiële verslaglegging, maar dat ook geld wordt uitgegeven aan zaken waar zij niet achter staan, zoals het behalen van de klimaatdoelstellingen. Om die reden valt te verwachten dat deze partijen de jaarstukken zullen verwerpen. Dat is jammer. Het gaat immers om de vraag of de middelen rechtmatig en doelmatig zijn besteed, wij zijn van mening dat dit het geval is.

Op 29 juni as. zullen de partijen in Provinciale Staten verbaal de degens kruisen en met elkaar in discussie gaan over besteding van het ‘gerealiseerde overschot’ 2019. Wie denkt dat het al pakjesavond is, komt bedrogen uit. Het College komt met een voorstel tot resultaatbestemming en wijst erop dat een belangrijk deel van de middelen reeds bestemd is. Ofwel, het doel staat vast, alleen het moment van besteden is later. Als het aan Gedeputeerde Staten ligt wordt er een bedrag van een kleine € 3 miljoen aan de algemene reserve toegevoegd. Aankomend weekend gaat onze fractie zich voorbereiden op de behandeling van de jaarstukken in Provinciale Staten. We houden u uiteraard op de hoogte. 

Gerard Hartog
hartogg@noord-holland.nl