Grethe van Geffen over de veiligheid van oudere fietsers

Het CBS meldt dat steeds meer ouderen om het leven komen door fietsongevallen. Volgens de VVD is ieder verkeersslachtoffer er één teveel. Statenlid Grethe van Geffen besteedt aandacht aan veiligheid van oudere fietsers door het stellen van vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.


In 20 jaar tijd is het percentage oudere dodelijke slachtoffers met 68% gestegen tot 119 doden
vorig jaar. Eenzelfde beeld kwam al naar voren uit provinciale informatie (beantwoording
technische vragen 20 januari 2020) voor Noord-Holland: ‘In 2018 was ruim de helft van de
verkeersdoden (52%) en ruim twee vijfde van de ernstig verkeersgewonden (43%) 60 jaar of
ouder. Ruim één op de vijf verkeersdoden en één op de tien ernstig verkeersgewonden was
zelfs 80 jaar of ouder’.

De VVD Noord-Holland is van mening dat, in het licht van het onderzoek van het CBS, er
grotere spoed is bij het adresseren van het probleem dat een toenemend aantal 70-plussers om
het leven komt op de fiets en heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten:


1.  Deelt GS de toenemende zorg dat juist oudere fietsers vaker dodelijk slachtoffer of ernstig
     verkeersgewonde zijn en dat een grotere spoed betracht moet worden bij het vinden van
     oplossingen? Kan GS een tussenrapportage geven van bovengenoemde pilots?

 

2. Heeft GS inzicht in de oorzaken waarom oudere fietsers in Noord-Holland vaker dodelijk
    slachtoffer of ernstige verkeersgewonde zijn bij ongevallen? 
Zo ja, heeft GS ideeën welke
    maatregelen effectief kunnen zijn in de preventie van deze 
ongevallen? Zo nee, wil GS werken
    aan het verkrijgen van meer inzicht en op welke termijn zou dit tot eerste resultaten
    kunnen leiden?


3. Ziet GS in de nieuwe cijfers aanleiding om tussentijds – na het eerste jaar - te kijken naar het
    Bestedingsplan Verkeersveiligheid 2020-2023 en de bestedingen meer in balans te brengen
    met de percentages over risicogroepen in het verkeer? Zet cookies aan om de video te tonen.