VVD Noord-Holland: Natuuraanleg is geen pennenstreek vanuit Haarlem, maar vraagt om zorgvuldige gesprekken

Al decennia wordt er in Noord-Holland gewerkt aan het versterken van de natuur. De natuur is belangrijk in zichzelf, voor de agrarische sector (denk aan bestuiving van gewassen) en tegelijkertijd een plek van ontspanning en recreatie. De aanleg van natuurgebieden, het zogenaamde Natuurnetwerk Nederland (NNN), is een van de pijlers van het natuurbeleid. De VVD heeft samen met andere politieke partijen daarom jaren geleden de afspraak gemaakt om 56.000 hectare NNN aan te leggen in Noord-Holland. Met de realisatiestrategie NNN van het college van Gedeputeerde Staten komt de provincie nu met een realistisch plan over hoe de resterende 5.600 hectare aan te leggen.

Aanleg van natuurgebieden vraagt zorgvuldigheid

In Noord-Holland zijn gebieden aangewezen waar de natuur gerealiseerd moet worden. Vaak gaat dat om gronden die nu nog in agrarisch gebruik en eigendom zijn. De provincie gaat nu met boeren in gesprek over de aanleg van de natuurgebieden. Woordvoerder Bas de Wit (Landbouw & Natuur) daarover: "Natuur is belangrijk voor ons allemaal. De boeren hebben als gebruiker en veelal eigenaar van de gronden echter een bijzondere positie. Het is goed dat de provincie in haar plannen nu genoeg tijd inruimt om met alle boeren in gesprek te gaan. Je kunt niet vanuit Haarlem met een pennenstreek natuur aanleggen, dit vereist zorgvuldigheid."

 

Geef boeren een duidelijke keuze

Er zijn verschillende manieren om de natuur aan te leggen. Dat kan de provincie met natuurorganisaties doen, maar ook boeren kunnen dit doen. Het gaat er uiteindelijk om dat de natuurkwaliteit voldoet aan de voorwaarden van NNN. De Wit is dan ook helder over de gewenste uitkomst van de gesprekken met boeren: "Geef als provincie duidelijkheid over wat de voorwaarden voor de natuurkwaliteit zijn. Op die manier weten boeren waar ze aan toe zijn, en kunnen ze samen met de provincie kijken of en hoe zij aan deze voorwaarden kunnen voldoen." 

 

Basis van het gesprek is wederkerigheid

In het plan gaat de provincie ervan uit dat niet alle boeren dit zullen willen, bijvoorbeeld omdat het niet in hun bedrijfsvoering past. Boeren kunnen in dat geval hun land ruilen met de provincie, of het land verkopen tegen een volledige schadeloosstelling.  In een uiterste geval kan de provincie boeren echter ook onteigenen, zoals dat ook bij grote infrastructurele projecten soms gebeurt. De Wit is daar kritisch op: "Natuur en landbouw kunnen volgens de VVD heel goed samengaan, maar soms moet je elkaar niet in een keurslijf willen vasthouden. Door land te ruilen met land verder van natuurgebieden af, kunnen boeren hun bedrijf voortzetten. De VVD is blij dat de provincie op basis van vrijwilligheid die gesprekken met de boeren aangaat. Wij zullen er bij het college op toezien dat zeer terughoudend omgegaan zal worden met het daadwerkelijk onteigenen van boeren, slechts als uiterste noodmaatregel om de gemaakte natuurafspraken na te komen." 

 

Op maandag 19 oktober debatteert de provincie over de realisatiestrategie NNN.