Herinnering Digitale ALV 18 november 2020

Aan de leden van de VVD Noord-Holland 

Beste leden, 

Op woensdag 18 november organiseert de VVD Regio Noord-Holland de online Algemene Ledenvergadering (ALV) . Op de agenda van deze ALV staat o.a. het concept verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Dit verkiezingsprogramma is getiteld ‘Samen aan de slag’ en is vrijdag 6 november jl. gepubliceerd. 

Om alle leden in de gelegenheid te stellen amendementen op het verkiezingsprogramma in te dienen, hebben de afgelopen week een drietal digitale deelbijeenkomsten plaatsgevonden. Tientallen amendementen zijn voorafgaande aan de deelbijeenkomsten ingediend. Een groot aantal leden heeft aan de deelbijeenkomsten deelgenomen en met elkaar de amendementen bediscussieerd.  Ter afronding is steeds gepeild of een amendement al dan niet op een voldoende draagvlak kan rekenen.

Uiteindelijk zijn 44 amendementen daadwerkelijk ingediend ter behandeling op de ALV. U kunt deze amendementen lezen en downloaden op MijnVVD. Het bestuur gaat de ALV voorstellen om het advies van de deelbijeenkomsten te volgen en om de amendementen die zijn voorzien van een positief advies in te dienen bij het hoofdbestuur.

Daarnaast vindt u in een apart document nog een aantal amendementen die te laat zijn ingediend om tijdens de deelbijeenkomsten behandeld te kunnen worden. Het is aan de ALV om te besluiten of deze amendementen alsnog behandeld dienen te worden.

De behandeling van het verkiezingsprogramma zal worden ingeleid door de voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie, prof Uri Rosenthal.

Wilt u mede bepalen welke amendementen straks door de Regio Noord-Holland op het verkiezingsprogramma  worden ingediend tijdens de landelijke Algemene Vergadering van 12 december? Heeft u zich nog niet voor de regionale ALV aangemeld? U kunt dit nog doen tot woensdag 18 november 16:00 uur door een mail te sturen naar de secretaris op secretaris@noordholland.vvd.nl

Let op: het is niet meer mogelijk om voorstellen voor amendementen in te sturen. De deadline daarvoor is inmiddels verstreken.  

De vergadering zal online plaatsvinden via Zoom. Alle deelnemers ontvangen woensdag 18 november aan het eind van de middag de link voor deze Zoom-sessie om toegang te krijgen tot deze vergadering. 

Wellicht tot 18 november.

Met vriendelijke groet. 

Het Regiobestuur van de VVD Noord-Holland, 


Anke Hartog, Duncan Beekink, Inge Kalmeijer, Meint Waterlander, Peter-Paul Adriaansen, Robert Vermeulen, Rogier Bruin en Ron Mazer.