VVD stelt vragen over datacenters en water

Onlangs hebben de Telegraaf en het Noord-Hollands Dagblad een artikel gepubliceerd over vermeende watertekorten als gevolg van de aanwezigheid van datacenters in de provincie. De VVD heeft het college om opheldering gevraagd door het stellen van vragen.

VRAGEN

Vraag 1:
Kent u de inhoud van dit artikel en klopt het dat u de stukken niet openbaar wilt maken? Wanneer ja, waarom niet?

Vraag 2:
Wanneer krijgt Provinciale Staten, desnoods onder geheimhouding, inzage in het genoemde onderzoeksrapport? Kan Provinciale Staten de aan de ambtenaren gepresenteerde webinar inzien, desnoods in een besloten technische briefing?

Vraag 3:
In het artikel wordt gesteld dat de datacenters zulke grote hoeveelheden water verbruiken dat de levering van voldoende drinkwater in Noord-Holland in het gedrang komt. Tevens zou er uit interne stukken blijken dat er onbekende chemicaliën aan het water worden toegevoegd welke vervolgens in het milieu belanden.

Met de steeds droger wordende zomers is het al langer zo dat drinkwater in bepaalde periodes in het jaar schaarser wordt. Bent u met ons van mening dat we in onze provincie zuinig moeten zijn op ons drinkwater? Kunt u aangeven waar in de provincie deze schaarste als eerste tot eventuele knelgevallen kan leiden, en welke acties neemt u om dat te voorkomen of de effecten te mitigeren? En bent u hierover met het Waterschap in overleg?

Vraag 4:
Is er tijdens het vergunningstraject overleg geweest tussen de gemeente Hollands Kroon, het waterschap en de provincie over de hoeveelheid koelwater dat benodigd is voor de reeds bestaande datacenters en de effecten daarvan op de beschikbaarheid van drinkwater in de provincie?

Vraag 5:
Klopt het dat in de warme zomermaanden, wanneer drinkwater schaarser is de behoefte voor koelwater voor datacenters met een factor 2,5 toeneemt? Wanneer ja, vindt u dit verantwoord in relatie tot de vraag naar drinkwater en waarom?

Vraag 6:
Bent u mede op basis van het waterverbruik van datacenters met ons van mening dat de provincie het bevoegde gezag is voor vergunning van nieuwe datacenters? Kunt u uw standpunt motiveren.

Vraag 7:
De gemeente Hollands Kroon is voornemens aan nog 5 datacenters een vergunning te verstrekken. Gaat de provincie hierover in overleg met de gemeente Hollands Kroon? En neemt u in die gesprekken ook mee wat de ruimtelijke impact is van deze datacenters, en hoe er beter omgegaan kan worden met het gebruik van koelwater en de afvoer hiervan?

Vraag 8:
Kunt u aangeven wat voor chemicaliën er aan het water worden toegevoegd en wat dit voor effecten heeft op het milieu? Wanneer ja, welke chemicaliën en wat voor een invloed heeft dit op ons drinkwater. Wanneer nee, waarom niet en wat gaat u er aan doen om dit alsnog duidelijk te krijgen?

Vraag 9:
Kunt u aangeven of de chemicaliën in het koelwater een gevaar zijn voor de volksgezondheid? Welke onderzoeken onderbouwen dit?

Vraag 10:
In het artikel wordt gesteld dat er onvoldoende bewustzijn bij overheden is met betrekking tot het afvoeren van het gebruikte koelwater. Deelt u deze mening? Wanneer ja, wat gaat u er aan doen om dit te verbeteren? Wanneer nee, waarom niet?

Vraag 11:

Bent u in overleg met het Rijk om tot een wettelijk kader te komen waaraan techbedrijven moeten voldoen om gebruikt koelwater te mogen afvoeren? Waarom nee, waarom niet? Wanneer ja, wanneer kunnen we daar een resultaat van verwachten?

Vraag12:

Ziet u voor de 5 datacenters die nog vergund moeten worden mogelijkheden om voor het verstrekken van de vergunningen in gesprek te gaan over het energieverbruik en het waterverbruik? Waarbij ook besproken moet worden hoe daar op een maatschappelijk verantwoorde manier mee omgegaan moet worden. Op een manier waar de omgeving weinig tot geen overlast ervaart? Met andere woorden, bent u met ons van mening dat er een MER opgesteld moet worden, en waarom wel of niet?

Vraag 13:
Hoe wordt in de beschikbaarheid van de benodigde hoeveelheden water voorzien, en wat betekent dat voor inwoners of bedrijven nabij?

Vraag 14:

Bent u het met de gemeente Hollands Kroon eens dat de benodigde hoeveelheden water ruimtelijk niet relevant zijn? Wanneer nee, waarom niet? Wanneer ja, waarom wel?

Vraag 15:
Klopt het dat Gedeputeerde Staten van mening is dat zij geen toezicht hoeven te houden dat stukken als een MER aanwezig zijn bij het vergunnen van dit soort grote ruimtelijke projecten?Wanneer ja, waarom vindt u het nodig hier niet uw controlerende rol uit te voeren?

Vraag 16:
Kunt u aangeven welke voornemens er zijn vanuit Gedeputeerde Staten hoe om te gaan met deze nieuwe watervragers, ook in het kader van de verdringingsreeks?