Digitale Algemene Ledenvergadering van de VVD Noord-Holland, op woensdag 19 mei 2021.

Hierbij nodig ik u uit voor de digitale Algemene Ledenvergadering van de VVD Noord-Holland, op woensdag 19 mei 2021.

Zoals gebruikelijk is de inloop vanaf 19:00 uur. Want ook al is het een digitale vergadering via Zoom, we willen evengoed de gelegenheid geven om oude bekenden te begroeten en te spreken. De ALV begint om 19:30 uur en als eindtijd houden we 21:30 uur aan. De Zoom-sessie blijft evenwel aansluitend open staan voor diegenen die traditiegetrouw met een bitterbal en een biertje nog willen napraten.
 
Aanmelden: mail naar secretaris@noordholland.vvd.nl
 
Voordrachten nieuwe bestuursleden
Het bestuur draagt 3 personen voor als kandidaat voor 3 functies in het regiobestuur (zie hieronder). Ledenvergaderingen van Lokaal Netwerken kunnen tegenkandidaten voordragen (art. 9 HR). Dat kan tot uiterlijk 5 mei 2021.

De agenda voor deze ALV vindt u hieronder. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze uitnodiging of over de procedure van de bestuursbenoemingen, dan hoor ik dat graag, per mail op bovengenoemd emailadres of telefonisch 06-24271147.

Met vriendelijke groet,
Rogier Bruin
secretaris bestuur VVD Regio Noord-Holland
  

De agenda van de ALV is als volgt:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag digitale ALV 18 november 2020
 3. Jaarverslag 2020
 4. Financieel
  1. Rekening en verantwoording van de penningmeester
  2. Verslag kascommissie
  3. Verlenen d├ęcharge regiobestuur
 5. Benoeming kascommissie 2021
 6. Afscheid en benoeming bestuursleden (zie toelichting ad 1)
 7. Terugkoppeling verkiezingen TK21
 8. Politieke actualiteiten door onze leden van Eerste Kamer, Tweede Kamer, Provinciale  Staten en Waterschappen
 9. Gemeenteraadsverkiezingen 2022
 10. AV 29 mei 2021
 11. Sluiting

NB Alle vergaderstukken staan vanaf 19 april op MijnVVD.

 Ad 1) Voordrachten nieuwe bestuursleden
 
Vicevoorzitter
Door omstandigheden heeft Meint Waterlander zich vorig jaar teruggetrokken uit het bestuur. Sindsdien is de functie van vicevoorzitter vacant. Op grond van het Huishoudelijk Reglement is het niet verplicht om een vicevoorzitter in het bestuur te noemen. Als bestuur zijn wij echter van mening dat het belangrijk is om dat wel te doen, gelet op onze ambities als bestuur en het takenpakket dat wij aan de vicevoorzitter hebben toebedeeld. Het bestuur draagt daarom Eva van der Bruggen (Texel) voor als de nieuwe vicevoorzitter.
 
Bestuurslid Scouting en Talentmanagement
Peter-Paul Adriaansen (Huizen) is op 24 juni 2020 tussentijds benoemd als bestuurslid Scouting en Talentmanagement, n.a.v. het tussentijdse vertrek van Peter Geurts. Hij treedt conform het HR af in de ALV waarin zijn voorganger af had moeten treden en is vervolgens wederom verkiesbaar voor zijn eerste echte termijn. Het bestuur draagt daarom Peter-Paul Adriaansen voor om te worden (her)benoemd als bestuurslid Scouting & Talentmanagement. 
 
Opleiding & Training
Duncan Beekink is verhuisd naar de provincie Utrecht en moet daarom het regiobestuur verlaten. Het bestuur draagt Thijn de Ruijter (Haarlem) voor als het nieuwe bestuurslid Opleiding & Training.