Het nieuwe IPCC rapport: wat te doen om onze Klimaatdoelstellingen te halen?

In Nederland zijn de klimaatdoelstellingen vastgelegd in de Klimaatwet, het Klimaatplan 2021 - 

2030, en het Klimaatakkoord van 2019. Deze doelstellingen zijn gericht op reductie van CO2-

emissies en het koolstof-neutraal maken van de elektriciteitsproductie.

De belangrijkste beïnvloedbare variabele om klimaatverandering tegen te gaan is CO2-emissie. 

De Europese commissie is recent gekomen met een pakket aan voorstellen “Fit for 55” om CO2-

emissies verder te reduceren tot een niveau dat in 2030 55% lager ligt dan in 1990.

Nederland zal deze doelstellingen overnemen en daarom is het nodig om nu vol in te zetten op de 

meest effectieve en kosteneffectieve methoden om CO2-emissies sterk terug te dringen. De 

sleutel om de doelstelling te halen zijn de sectoren Industrie en Elektriciteit die absoluut gezien de 

grootste emissies realiseren. Bovendien vinden in deze twee sectoren de emissies in een gering 

aantal puntbronnen van hoge CO2-concentratie plaats.

In deze notitie staat een overzicht van de voornaamste CO2-emissie bronnen. Ook wordt een kort 

ingegaan op de mogelijkheden om CO2-emissies terug te dringen. De conclusie is dat, om in de 

periode tot 2030 de CO2-emissies drastisch en kosteneffectief terug te brengen, grootschalige 

inzet van het afvangen en opslaan van CO2 nodig zal zijn. Dit genereert bovendien tijd en ruimte 

om verdere opties om CO2-emissies te reduceren te ontwikkelen. 

u kunt reageren op pieterhoek@casema.nl