Volksgezondheid en waterstoftransitie in IJmond zijn topprioriteit

VVD Noord-Holland heeft kennisgenomen van het laatste RIVM onderzoek naar de invloed van de uitstoot van Tata op de volksgezondheid. Wat vaststaat is dat het uitgangspunt veilig wonen en werken moet zijn in de IJmond. En daarom moet er nu worden doorgepakt.

Het is van groot belang dat de overheid de volksgezondheid garandeert. Alle recente onderzoeken tonen aan dat er snel verbetering moet optreden in het verminderen van de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen: ‘‘als vader begrijp ik de zorgen over de gevolgen voor de gezondheid van kinderen in Wijk aan Zee. De versnelde uitvoering van de stofafvang door Tata en de controle daarop door de provincie is daarvoor heel belangrijk’’ aldus Nick Roosendaal.

De VVD vindt dat ondernemingen moeten voldoen aan wet- en regelgeving en oog moeten hebben voor hun omgeving. Positief is dat Tata investeert in gezondere bedrijfsprocessen en dat de controle op de naleving van vergunde uitstoot van stof, geur en geluid door de provincie is verbeterd. Daarnaast moet er snel meer duidelijkheid komen over eventueel noodzakelijke aanvullende keuzes en maatregelen. Hoe kan het dat we normen voor uitstoot hebben die volgens het RIVM schadelijk zijn voor de volksgezondheid?

We willen van Gedeputeerde Staten weten wat de impact is van de Roadmap+ investeringen tot en met 2023. Is dat voldoende om de uitstoot van lood, PAK’s en andere zeer zorgwekkende stoffen terug te brengen tot acceptabele niveaus? En welke extra maatregelen kunnen Tata en de Rijksoverheid nemen om op korte termijn de productie van “groen staal” te realiseren om zo ook het werk- en leefklimaat in de IJmond sterk te verbeteren?

De uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek door Ronald Berger - naar onder andere het direct uitfaseren van de hoogovens en overstappen op de DRI-technologie - zijn op korte termijn beschikbaar. Naar verwachting voor het Tweede Kamerdebat over de toekomst van Tata. Dat rapport, gemaakt in opdracht van FNV en Tata, en de uitkomsten van de gezondheidsonderzoeken zijn van grote waarde voor de verdere politieke discussie. Staal dat niet op basis van kolen wordt geproduceerd levert een belangrijke bijdrage aan een gezonder leef- en werkklimaat en een duurzame toekomst van Tata in Noord-Holland.

De VVD Noord-Holland is pleitbezorger voor de productie van “groen staal” in de IJmond. Door versnelling van de waterstoftransitie zal de uitstoot van schadelijke stoffen zeer sterk verminderen en kunnen we in Noord-Holland voorop lopen in duurzame industriële innovatie. Daar is bestuurlijke moed en goed ondernemerschap voor nodig. Wij ondersteunen de oproep van Gedeputeerde Staten aan Den-Haag om werk te maken van verduurzaming van de staalindustrie door aanvullende (financiële) maatregelen te realiseren en willen dat de regering van waterstoftransitie een topprioriteit maakt voor een gezonde toekomst van ons land.

Nick Roosendaal

Namens de Provinciale Staten fractie van de VVD Noord-Holland