Het regeerakkoord en de energietransitie

Op 15 december is het landelijke coalitieakkoord 2021-2025 “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” van VVD, D66, CDA en ChristenUnie gepubliceerd. Hierin worden interessante uitspraken gedaan over de energietransitie. Naar aanleiding hiervan hebben Joost van Gilse en Hanneke Kaamer van Hoegee schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld.

Het regeerakkoord stelt: “We stimuleren het aanbod van hernieuwbare energiebronnen, door in te zetten op extra wind op zee, zon-op-dak, aardwarmte, groen gas en aquathermie. Tegelijkertijd schalen we de productie en import van waterstof op.”

Betreffende windturbines lezen we: “Er komen heldere afstandsnormen voor de bouw van windmolens op land” en over zonnepanelen: “Gezien de schaarse beschikbare ruimte zetten we vooral in op grootschalige installatie van zonnepanelen op daken, inclusief normering. Zonnepanelen op land staan we alleen toe, als multifunctioneel gebruik van dat land mogelijk is, bijvoorbeeld op rijksgronden.”

De VVD heeft hierover de volgende vragen:

1. Hebben GS kennis genomen van de voorgenomen landelijke extra inzet op aardwarmte, groen gas en aquathermie?

2. Welke rol zijn GS bereid te spelen om deze extra inzet in Noord-Holland te ondersteunen?

3. Hebben GS kennis genomen van de in het regeerakkoord aangekondigde afstandsnormen voor windturbines?

4. 
Lijkt het GS verstandig om voor het gewenste draagvlak de aangekondigde heldere landelijke afstandsnormen af te wachten bij het plannen van nieuwe windturbines?

5. Hoe zien GS de eventuele juridische gevolgen als nu vergunningen worden verleend terwijl bekend is dat er straks nieuwe landelijke afstandsregels gaan gelden? 

6. 
Wat betekent dit voor de onlangs aangenomen RES'sen?


7. Kunnen GS inzichtelijk maken hoe de huidige zoekgebieden op nieuwe afstandsnormen aangepast gaan worden?

8. Hebben GS kennis genomen van het in het regeerakkoord aangekondige beleid voor zonnepanelen op land?

9. Lijkt het GS verstandig om voor het gewenste draagvlak te anticiperen op het aangekondigde landelijke beleid bij het plannen van nieuwe zonneakkers?

10. Hoe zien GS de eventuele juridische gevolgen als nu vergunningen worden verleend terwijl bekend is dat er straks nieuwe landelijke regels gaan gelden?

11. Wat betekent dit voor de onlangs aangenomen RES'sen?

12. 
Kunnen GS inzichtelijk maken hoe de huidige zoekgebieden op de nieuwe landelijke regelgeving voor zonnepanelen op land aangepast gaan worden?