VVD Noord-Holland: We zijn gek als we onze welvaart te grabbel gooien voor stikstofmaatregelen

© Hanneke Kaamer van Hoegee

VVD Noord-Holland: We zijn gek als we onze welvaart te grabbel gooien voor stikstofmaatregelen

Er is veel onrust ontstaan in de agrarische sector over de stikstofaanpak van het kabinet. Ook in Noord-Holland heeft een grote actie plaatsgevonden in De Schermer, waar Gedeputeerde Esther Rommel aanwezig was. Maandag 4 juli debatteerde de provincie in aanwezigheid van een aantal boeren over de stikstofaanpak. De VVD Noord-Holland heeft begrip voor de onrust bij boeren. Ook is het belang van de agrarische sector voor ons groot: boeren voorzien in kwalitatief goed en betaalbaar voedsel, zodat iedereen in dit land en daarbuiten goede voeding kan krijgen. Volgens de VVD Noord-Holland is de aanpak van het kabinet te eenzijdig gericht op het uitkopen van boeren en is er te weinig perspectief: “Wij willen dat in Noord-Holland alle boeren die willen blijven ondernemen, deze verduurzamingsoperatie gaan meemaken. Dat is wat ons betreft een randvoorwaarde voor het stikstofbeleid van de provincie. We zouden wel gek zijn als wij ook onze voedselproductie uitleveren aan landen met dictatoriale trekken.”

 

Oog op de bal houden: afspraken over natuurdoelen halen, mits realistisch

De kern van de stikstofproblemen ligt in de aanwijzing van diverse N2000-gebieden in Nederland die gevoelig zijn voor stikstof. In Noord-Holland gaat dat om 12 gebieden, van Texel tot ’t Gooi. Ongeveer 20 jaar geleden heeft het toenmalig kabinet, net als andere landen, in Brussel afspraken gemaakt over het beschermen van de planten, insecten en dieren in deze natuurgebieden. Daarom is er natuurbeleid vastgesteld dat de goede staat van instandhouding van deze natuur moet waarborgen. Volgens de VVD Noord-Holland moet daar de discussie over gaan: “Het kabinet heeft afspraken gemaakt in Brussel over natuurdoelen. Wij willen in Noord-Holland helpen om die doelen te halen, en hebben daarom in mei 2021 al onze stikstofdoelen bepaald. Maar als de prijs te hoog wordt in onze dichtbevolkte provincie met sterke economie, bijvoorbeeld omdat een bepaalde soort een te kleine overlevingskans heeft zelfs als alle stikstof weg zou zijn, willen wij de doelen bijstellen tot een realistisch niveau.”

 

Stikstofcrisis: voorkomen dat het hele land stil komt te staan

Een van de manieren om de goede staat van instandhouding te waarborgen is ervoor zorgen dat de bodem niet verzuurd door teveel stikstof. Ook andere factoren hebben echter invloed op de staat van instandhouding, zoals het beschikbare water en het onderhouden van de natuur. Volgens de VVD Noord-Holland moet het natuurbeleid op alle factoren inzetten, met prioriteit op stikstofreductie: “Voor de vergunningverlening van nieuwe economische activiteiten is het van belang dat we kunnen aantonen dat er geen schadelijk effect is op de natuur. Omdat we weten dat in sommige gebieden teveel stikstof neerdaalt, heeft dit prioriteit. We willen voorkomen dat het hele land stil komt te staan.”

 

4 pijlers onder stikstofbeleid Noord-Holland: feiten, prestatieafspraken en innovatie

Het kabinet heeft de provincie nu de tijd gegeven tot 1 juli 2023 om het stikstofbeleid uit te werken. Dat beleid kent wat de VVD Noord-Holland betreft 4 pijlers in Noord-Holland:

1.       Duidelijkheid over staat van de natuur: Uit onafhankelijk onderzoek moet duidelijk zijn wat de staat van de natuur is, en hoe die verbeterd kan worden. De VVD Noord-Holland kijkt daarom uit naar het instellen van de Ecologische Autoriteit door het ministerie. We zien ook graag een vergelijking met andere landen, zodat we op dezelfde manier naar de natuurdoelen kijken. Maar ook in Noord-Holland moeten zaken opgehelderd worden, zoals de impact van ammoniak uit zee op de natuur waar onderzoek naar wordt gedaan. Ook willen we dat de hoge reductiedoelstellingen in het Natuurnetwerk Nederland worden verlaagd, zodat boeren in deze gebieden kunnen blijven boeren (NNN is geen N2000);

2.       Impactanalyse op sociaaleconomische effecten: Nederland kan investeren in haar natuur, omdat wij een welvarend land zijn met een sterke economische positie. Als natuurdoelen niet realistisch zijn of een te hoge sociaaleconomische prijs hebben, willen we dat deze worden bijgesteld. Daarom willen we dat een impactanalyse wordt opgesteld voor Noord-Holland op de sociaaleconomische effecten van de natuurmaatregelen. Dan weten we pas echt waar we wel en niet voor kiezen;

3.       Prestatieafspraken met natuurorganisaties: In Noord-Holland hebben wij diverse natuurorganisaties actief die moeten zorgen voor het onderhoud van de natuur. De VVD Noord-Holland wil dat het voor deze organisaties geen gratis lunch wordt, betaald door ondernemers. Wij willen dat subsidies worden ingetrokken als natuurorganisaties niet leveren. Ook willen we dat boeren en tuinders aanspraak kunnen maken op natuursubsidies als zij maatregelen nemen in het belang van de natuurdoelen;

4.       Evenredige bijdrage door alle sectoren: De VVD Noord-Holland wil dat alle sectoren hun bijdrage leveren aan het verminderen van de stikstof – van industrie, luchtvaart tot agrarische sector. Dat hebben wij in mei 2021 ook vastgesteld als voorwaarde voor de provinciale reductiedoelstellingen. Leidend moet zijn dat alle bedrijven die willen verduurzamen, dit moeten kunnen meemaken. Het meeste geld moet dus naar innovatie, niet naar opkoopregelingen. Wij lobbyen hiervoor richting de Tweede Kamer, zodat de minister aan alle sectoren duidelijk kan maken waarvoor ze aan de lat staan en hoe zij daarin geholpen worden.

 

Volgens de VVD Noord-Holland zijn bovenstaande pijlers essentieel voor het slagen van het natuur- en stikstofbeleid. Waar een kans ligt om stikstofmaatregelen te combineren met het verbeteren van de waterkwaliteit of het verminderen van de milieu-impact, willen we dat doen. Volgens ons is de vraag simpel: “In wat voor land willen wij leven: een land met prachtige natuur, maar geen economie meer om dat te betalen? Of een land met een internationaal vooroplopende groene industrie en duurzame agrarisch sector, in balans met de omliggende natuur? Volgens ons kan daar maar 1 antwoord op zijn.”

 

Wilt u reageren?

Dat kan via witb@noord-holland.nl.