Coalitieakkoord Provinciale Staten 2023-2027

Noord-Holland heeft een nieuwe coalitie. BBB, VVD, GroenLinks en PvdA hebben op donderdag 6 juli hun akkoord ‘Verbindend vooruit!’ gepresenteerd. Namens de VVD hebben Esther Rommel en Klaas-Jeroen Terwal de onderhandelingen gedaan: "Na een lang en intensief proces is het ons gelukt om samen met de onderhandelingspartners van BBB, PvdA en GroenLinks tot een coalitieakkoord te komen met de titel Verbindend vooruit! Onder de bezielende leiding van formateurs Ankie Broekers-Knol en Bernt Schneiders zijn we na wat eerste voorzichtige verkenningen op 10 mei gestart met de formatiefase. Nu, bijna 2 maanden later, ligt er een akkoord waar alle vier partijen zich in kunnen herkennen en zeker de ruim 151.000 kiezers die op de VVD gestemd hebben. We zijn dan ook tevreden met het resultaat." In de Statenvergadering van 17 juli zal Esther Rommel geïnstalleerd worden als gedeputeerde met de portefeuille ruimtelijke ordening, financiën, economie (inclusief havens, NZKG en industrie), Schiphol, subsidies, grondzaken, arbeidsmarkt en onderwijs, recreatie en toerisme.

Lees hieronder de toelichting van Esther en Klaas-Jeroen op de belangrijkste punten die de VVD op basis van ons verkiezingsprogramma heeft weten binnen te halen.

Download hier het Coalitieakkoord  ‘Verbindend vooruit!’ 


Versnelling van woningbouw door meer ruimte en ondersteuning te bieden

De woningnood is hoog in Noord-Holland en staan we voor de enorme uitdaging om tot en met 2030 184.000 woningen te realiseren. Om dit te versnellen:

·       Worden in de provincie onder voorwaarden buitenstedelijk mogelijkheden gecreëerd voor woningbouw in aansluiting op bestaande bebouwing en bieden we ruimte aan initiatieven aan de randen van bebouwing, waaronder dorpen en kernen.

·       Wordt er samen met gemeenten ruimte gezocht voor een verantwoorde verdichting van de lintbebouwing.

·       Biedt de provincie samen met gemeenten ondersteuning aan agrarische en niet-agrarische bedrijven in het landelijk gebied die hun bouwpercelen willen transformeren naar 1 tot 3 woningen.

·       Komen er meer mogelijkheden voor flexwoningen en tijdelijke woningen.

·       Worden gemeenten ondersteund om de woningbouw te versnellen met extra ambtelijke capaciteit, een OV-knooppuntenaanpak en een nieuw Investeringskader Woningbouw Ontwikkeling.

 

Bij ruimtelijke ordening inzet op behoud van economische bedrijvigheid

De komende periode moeten stevige keuzes gemaakt worden bij de inrichting van de provincie waarbij we oog houden voor het belang van de Noord-Hollandse bedrijvigheid. Zo:

·       Kan in specifieke gevallen, indien er aanleiding toe is, de begrenzing van het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) worden herzien.

·       Blijft de bestaande ruimte voor bedrijven en industrie in ieder geval behouden, ook voor de zware milieucategorieën, met name in het Noordzeekanaalgebied en bij Den Helder.

·       Krijgen bedrijven die willen verduurzamen van ons de tijd die daarvoor nodig is en ondersteunen we.

·       Spant de provincie zich binnen het Noordzeekanaalgebied tot het uiterste in voor het behoud van een scheepsreparatiewerf, blijft de huidige reservering op de Houtrakpolder van toepassing en dragen we bij aan de energiehaven in IJmuiden. In Den Helder wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Maritiem Cluster.

·       Wordt het groot belang van Schiphol met haar multimodale hubfunctie gezien voor de economie en de werkgelegenheid waarbij gestreefd wordt naar een evenwicht tussen duurzame bereikbaarheid en een gezonde leefomgeving.

·       Werkt de provincie mee aan een schone en groene staalindustrie in de IJmond en staat open voor het gesprek over een nieuwe Tata Steel dat ook zicht geeft op een duurzame toekomst voor de staalindustrie in de regio en de daarbij behorende werkgelegenheid.

 

Meer investeringen in een betere bereikbaarheid

Om de verkeersveiligheid en doorstroming op de Noord-Hollandse wegen te verbeteren nemen we de volgende maatregelen:

·       Op het gebied van beheer en onderhoud van de bestaande provinciale infrastructuur wordt de basis op orde gebracht en wordt hiervoor extra geld uitgetrokken.

·       Er wordt geïnvesteerd in de verbetering van bestaande en aanleg van nieuwe infrastructuur in alle Noord-Hollandse regio’s. Alle projecten in de studiefase kunnen door extra gelden doorgang vinden richting planning en uitvoering.

·       De komende periode wordt er doorgewerkt aan het verkrijgen van financiering bij het Rijk en andere partners voor de verbinding A8-A9.

·       We zetten ons in voor een onbelemmerde doorvaart van de scheepvaart, in elk geval op de route van de zeesluis IJmuiden naar de Oranjesluizen in Amsterdam en wordt er duidelijkheid gegeven over het verlengen van de Koopvaardersschutsluis in Den Helder.

 

Versterking van vestigingsklimaat voor een krachtige economie

Samen met de bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Holland zetten we ons in voor een economisch vitale provincie. We hebben daarvoor de volgende ambities:

·       Om het contact voor bedrijven met de provincie te stroomlijnen verkennen we de mogelijkheden voor een centraal loket ‘werken en ondernemen’.

·       We hebben de ambitie om de meeste MKB-vriendelijke provincie te worden van Nederland door het vereenvoudigen van provinciale regelgeving, het versnellen van procedures en toe te zien op snelle vergunningverlening.

·       Om de aansluiting van het onderwijs op de (regionale) arbeidsmarkt te verbeteren brengen we scholen, bedrijven, sociale partners en kennisinstituten bij elkaar waarbij we extra aandacht besteden aan de omscholing van werknemers en mensen die nu niet werken.

 

Klimaatmaatregelen en energietransitie moeten op draagvlak kunnen rekenen

Bij de verdere verduurzaming van Noord-Holland letten we op het draagvlak, de betaalbaarheid en de uitvoerbaarheid van maatregelen. Dit doen we door:

·       Bij de plaatsing van windmolens een voorkeursvolgorde uit te werken in de vorm van een windladder waarbij de eerste voorkeur uitgaat naar zee en industrieterreinen. Bij de beoordeling van nieuwe initiatieven voor windmolens op land wordt er geanticipeerd op de nieuwe landelijke normen en spannen we ons maximaal in voor de bescherming van de gezondheidsaspecten op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Bij de planning van eventuele windmolens nabij gemeentegrenzen laten we gemeenten een onderling afsprakenkader opstellen. Ook is voldoende draagvlak en participatie een randvoorwaarde.

·       Bij het opwekken van zonne-energie voor de voorkeursvolgorde een zonneladder te volgen waarbij we ons inzetten voor dubbel ruimtegebruik zodat het niet nodig is om grootschalige zonneweides in het buitengebied in te richten.

·       De komende jaren onderzoek te doen naar small modular reactors (kleine kerncentrales) en hiervoor een aanvraag in te dienen bij het Rijk dat een onderzoeksbudget beschikbaar heeft gesteld.

·       De netcongestie tegen te gaan door ruimte te maken voor nieuwe infrastructuur, waaronder transformatorstations, aanlanding van windenergie op zee en het waterstofnetwerk.

 

Een landelijk gebied waar de landbouw toekomstperspectief heeft

We zetten ons in voor een vitaal en leefbaar platteland met voldoende voorzieningen en waar agrariërs een goede boterham kunnen verdienen. Zo:

·       Spant deze coalitie zich tot het uiterste in om onteigening te voorkomen waarbij op basis van de lopende gebiedsprocessen onteigening de komende collegeperiode niet aan de orde lijkt.

·       Realiseren we ons dat de zorgvuldige aanpak in gebiedsprocessen ertoe kan leiden dat we soms een andere eindtermijn hanteren voor de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

·       Wordt alles op alles gezet om de ganzenpopulatie te verminderen waarbij de winterrust op boerenakkers als proef wordt afgeschaft en zolang de populatie niet is teruggebracht het eigen risico voor agrariërs wordt verlaagd tot 5%.

 

Solide financiën waarbij we ambities zo efficiënt en effectief mogelijk verwezenlijken

·       Naast bezuinigingen is het om alle ambities te realiseren noodzakelijk om de opcenten op de motorrijtuigenbelasting te verhogen naar 77,4%. We blijven hiermee de laagste opcenten van Nederland houden.