Taken lokale netwerken

Taken lokale netwerken

Artikel 15: Taken van een lokaal netwerk

15.1 De taken, rechten en verplichtingen van (het bestuur) van het lokale netwerk zijn:

a. het binden, verbinden en faciliteren van liberaal denkenden en voelenden die langs lokale lijn willen samenwerken;

b. het opstellen van een kandidatenlijst en een verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in het lokale netwerk en het organiseren van verkiezingscampagnes in het lokale netwerk;

c. het organiseren van cursussen, alsmede het faciliteren, stimuleren en het scouten van talenten voor functies op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau;

d. het stimuleren van ideevorming en debat in het lokale netwerk;

e. het onderhouden van contact met volksvertegenwoordigers en bestuurders die tot het lokale netwerk behoren;

f. het bevorderen en stimuleren van de uitvoering van het door de algemene vergadering vastgestelde beleid van het hoofdbestuur;

g. al hetgeen voortvloeit uit de statuten en de reglementen van de VVD;

h. al hetgeen het lokaal netwerk door het hoofdbestuur is opgedragen.