Regio Bestuur

Het bestuur van de VVD Noord-Holland ondersteunt de lokale netwerken bij trainingen, opleidingen, scouting, gemeenteraadsverkiezingen, financiën, communicatie en permanente campagne

 • Bestuur Regio Noord-Holland

  Het bestuur bestaat uit:

  • Jurgen Nobel, voorzitter (tevens lid van het Landelijk Bestuursoverleg);
  • Eva van der Bruggen, vicevoorzitter
  • Boudewijn Smals, bestuurslid Communicatie en Campagne;
  • Rogier Bruin, secretaris;
  • Barbara de Reijke, penningmeester;
  • Thijn de Ruijter, bestuurslid Opleidingen en Trainingen;
  • Peter-Paul Adriaansen. bestuurslid Scouting en Talentmanagement
  • Frank Tuit, bestuurslid Ledenwerving


  De bestuursleden worden in functie benoemd volgens het Huishoudelijk Reglement van de VVD vereniging. 

  Evenals in de lokale afdelingen/lokale Netwerken berust het "hoogste gezag" bij de ten minste één maal per jaar te houden Algemene Ledenvergadering van de Regio. Alle leden hebben toegang tot deze vergadering, mogen het woord voeren en hebben stemrecht (dat laatste mits aan de voorwaarden in de Statuten en het HR is voldaan).

Het bestuur van de VVD Noord-Holland is de verbindende schakel tussen de Lokale Netwerken, de Statenfractie, de Waterschappen en de landelijke partijorganisatie van de VVD in Den Haag.

 • Taken van een regio

De taken, rechten en verplichtingen van (het bestuur) van de regio zijn:

a. het bevorderen en stimuleren van de oprichting en het goede verloop van de werkzaamheden in de lokale netwerken binnen haar gebied;

b. het opstellen van een kandidatenlijst en een verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen in de regio en het organiseren van verkiezingscampagnes in de regio;

c. het organiseren van cursussen, masterclasses en het scouten van talenten voor functies op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau;

d. het onderhouden van contact met volksvertegenwoordigers en bestuurders van provincies en waterschappen binnen het gebied van de regio die lid zijn van de regio;

e. het bevorderen en stimuleren van de uitvoering van het door de algemene vergadering vastgestelde beleid van het hoofdbestuur;

f. al hetgeen voortvloeit uit de statuten en de reglementen van de VVD;

g. al hetgeen haar door het hoofdbestuur is opgedragen.

 • Het Regiobestuur

1. Is raadgever voor lokale netwerken als er onverhoopt problemen zijn.

2. Heeft haar eigen verantwoordelijkheid voor de provinciale Statenverkiezingen en Waterschappen.

3. Onderhoudt contacten met Statenleden, gedeputeerden en leden van de Waterschappen.

4. Zorgt voor verbinding tussen de regio’s en de lokale netwerken. 

U kunt contact opnemen met de secretaris van het regiobestuur via: secretaris@noordholland.vvd.nl